Javna nabava Grada Vukovara

 


Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama

Javne usluge iz dodatka II. b Zakona o javnoj nabavi

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 PLAN NABAVE


 

  • PLANOVI U 2016.


Plan nabave Grada Vukovara za 2016. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2016. godinu (25.03.2016.) 

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2016. godinu br 2 (21.04.2016.)

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2016. godinu br 3 (01.06.2016.)

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2016. godinu br 4 (06.07.2016.)

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2016. godinu br 5 (26.07.2016.)

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2016. godinu br 6 (13.09.2016.)

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2016. godinu br 7 (11.11.2016.)

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2016. godinu br 8 (15.12.2016.)

 

  • PLANOVI U  2015.


Plan nabave Grada Vukovara za 2015. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2015. godinu (15.05.2015.)

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2015. godinu br. 2 (11.09.2015.)

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2015. godinu br. 3

Dopune Plana nabave Grada Vukovara za 2015. godinu br. 4 (23.12.2015.)

 

  • PLANOVI U 2014.


Plan nabave Grada Vukovara za 2014. godinu

Izmjene Plana nabave Grada Vukovara za 2014. godinu

Izmjene Plana nabave Grada Vukovara za 2014. godinu (18. 12. 2014.)

 

  • PLANOVI U 2013.


 REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA


  • SKLOPLJENI UGOVORI U 2016.


Objedinjeni pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i njihovih izvršenja-2013., 2014., 2015. i 2016. godina-ažurirano 30.12.2016. godine

Objedinjeni pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i njihovih izvršenja-2013., 2014., 2015. i 2016. godina-ažurirano 30.06.2016. godine

 

  • SKLOPLJENI UGOVORI U 2015.


Objedinjeni pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i njihovih izvršenja-2013., 2014. i 2015. godina-ažurirano 31.12.2015. godine

Objedinjeni pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i njihovih izvršenja-2013., 2014. i 2015. godina-ažurirano 30.06.2015. godine

 

  • SKLOPLJENI UGOVORI U 2014.


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini - ažurirano 30.12.2014. godine

 

  • SKLOPLJENI UGOVORI U 2013.


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini - ažurirano 30.12.2014. godine

 Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Izjava gradonačelnika o nepostojanju sukoba interesa

Izjava gradonačelnika - sukob interesa (ZJN 2016)

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16.) Grad Vukovar kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja te s njima povezane osobe u sukobu interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi:
Penava Komerc j.d.o.o., Mali dol 14, Jadranovo (Grad Crikvenica), OIB: 48669051850

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu