RANG LISTA KANDIDATA - ADMINISTRATIVNI TAJNIK ZA UREDSKO POSLOVANJE

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavak 5 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto administrativni tajnik za uredsko poslovanje u Upravnom odjelu za opće poslove i ured gradonačelnika, objavljuje rang listu kandidata

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) - administrativni tajnik za uredsko poslovanje

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)

Natječaj za radno mjesto Odgojitelja (m/ž)

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

ODGOJITELJ (m/ž):
- pet (5) izvršitelja za rad na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2019.
- jedan (1) izvršitelj za rad na određeno puno radno vrijeme – zamjena zaposlenika na bolovanju

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto Administrativni tajnik za uredsko poslovanje na neodređeno vrijeme

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto Administrativni tajnik za uredsko poslovanje na neodređeno vrijeme

RANG LISTU KANDIDATA prema ukupnom broju bodova

RANG LISTU KANDIDATA
prema ukupnom broju bodova

Rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova nakon pisanog testiranja i intervjua

RANG LISTU KANDIDATA
prema ukupnom broju bodova

Nakon pisanog testiranja i intervjua

N A T J E Č A J za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vukovara javnim prikupljanjem ponuda

N A T J E Č A J
za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vukovara
javnim prikupljanjem ponuda

DOPUNA NATJEČAJA za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly)

Natječaj za podnošenje zahtjeva za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly), objavljen 21. srpnja 2017. godine u „Vukovarskim novinama" i na web stranici Grada Vukovara, dopunjuje se na način da se u toč. 1. Natječaja dodaje:

J A V N I N A T J E Č A J za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara

J A V N I N A T J E Č A J za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara

N A T J E Č A J za davanje u zakup zemljišta

N A T J E Č A J
za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Vukovara radi poljoprivredne obrade

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu