Natječaj za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Vukovar

Natječaj za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Vukovar

Natječaj za diplomiranog knjižničara - pripravnik

Natječaj Gradske knjižnice Vukovar - diplomirani knjižničar - pripravnik - određeno - puno radno vrijeme

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti-viši stručni suradnik za obrtništvo

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za obrtništvo, na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljnog dopusta, u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, objavljenog na službenoj web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Vukovar dana 15. veljače 2019. g. i na službenoj web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr, objavljuje

OGLAS za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za obrtništvo na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljnog dopusta

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18 – uredba i 96/18 - u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu I međunarodnu suradnju, raspisuje

D O P U N U N A T J E Č A J A za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC - zgrada Poly)

Na temelju članaka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara" broj: 3/16) i članka 9. Pravilnika o zakupu poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly, Klasa: 372-03/16-01/20, Ur.broj: 2196/01-02-16-1 od 30. kolovoza 2016. i Klasa: 372-03/16-01/20, Ur.broj: 2196/01-02-17-57 od 11. srpnja 2017, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

DOPUNA NATJEČAJA za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly)

Natječaj za podnošenje zahtjeva za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly), objavljen 21. srpnja 2017. godine u „Vukovarskim novinama" i na web stranici Grada Vukovara, dopunjuje se na način da se u toč. 1. Natječaja dodaje:

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu