Natječaj za pomoćnika u vrtiću

Temeljem članka 41. stavka 7. Statuta (KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-04-14-03), od 20. kolovoza 2014. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 32. sjednici održanoj 14.12. 2016. godine, donijelo je Odluku (KLASA:601-02/16-05/32,URBROJ:2196/01-JT-5-16-06) o raspisivanju natječaja:

N A T J E Č A J
za radno mjesto


1. - Pomoćni radnik u vrtiću - 1 izvršitelj M/Ž, na određeno nepuno radno vrijeme, za rad
na sedam (7) sati, u trajanju do šest (6) mjeseci

1.1.Uvjeti za radno mjesto pomoćni radnik u vrtića
- najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje,
- iskustvo o radu na poslovima pomoćnog radnika u vrtiću (poslovi pružanja
- neposredne pomoći i podrške u radu s djecom s teškoćama u razvoju),
- uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete temeljem članka
10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN br.52/00., 56/00), odnosno
potpuno vladanje srpskim jezikom i ćiriličnim pismom koje će biti utvrđeno provjerom.

Kandidat za radno mjesto pomoćnog radnika, treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:
- zamolba,
- životopis,
- domovnica,
- diploma o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika),
- potvrda vrtića o obavljanju poslova pomoćnog ranika (poslovi pružanja neposredne pomoći i podrške u
radu s djecom s teškoćama u razvoju),
- original uvjerenja o ne kažnjavanju sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne
starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja,
- (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.),
- original uvjerenja nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25.
st. 4),
- potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko
osiguranje.

3. Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba pola (M/Ž)
.
4. Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji imaju iskustva u radu na poslovima pomoćnog
djelatnika za njegu, skrb i pratnju u vrtiću.

5. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

6. S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će proveden razgovor s članovima Povjerenstva. Kandidati će biti pismeno obaviješteni o terminima razgovora s Povjerenstvom.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja, šalju se preporučenom zatvorenom pošiljkom ili se osobno dostavljaju poslodavcu u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu:
Dječji vrtić Vukovar II
K.A.Stepinca 46
32000 Vukovar
s naznakom („Natječaj za pomoćnog radnika-ne otvarati" )

Natječaj se objavljuje dana 15. prosinca 2016.,na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, www.vukovar.hr i www.dv-vukovar2.hr te oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

KLASA:112-01/16-01/01
URBROJ: 2196/01-JT-01-16-36
Vukovar, 14.prosinca 2016.

 

Ravnateljica
Jarmilka Beljička Karlaš, prof.

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu