Natječaj za domara

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
Eugena Kvaternika 27
Vukovar

UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 601-01/17-01/1
URBROJ: 2196/01-JT-4-04-17-8
Vukovar, 9. veljače 2017.

Na temelju članka 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo „Narodne novine" 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 6. stavka 1. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Vukovar I, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na svojoj 32. sjednici održanoj 13. veljače 2017.godine, raspisuje

NATJEČAJ
Za radno mjesto:
1. Domara- ložača- vozača, 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme
2. Domara- vozača, 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme, zamjena radnika na bolovanju

Uvjeti za radno mjesto pod broj 1.
Na radno mjesto domar- ložač- vozač može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo „Narodne novine" broj 10/97.,107/07. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Službeno glasilo „Narodne novine" broj 133/97.), tj.
- završeno srednjoškolsko obrazovanje tehničkog usmjerenja (SSS)
- jedna godina radnog iskustva u struci,
- položen stručni ispit za ložača centralnog grijanja
- položen vozački ispit "B" kategorije

Uvjeti za radno mjesto pod broj 2.
Na radno mjesto domara- vozača može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo „Narodne novine" broj 10/97.,107/07. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Službeno glasilo „Narodne novine" broj 133/97.), tj.
- završeno srednjoškolsko obrazovanje tehničkog usmjerenja (SSS)
- poželjna jedna godina radnog iskustva na poslovima održavanja i tehničkim poslovima
- položen vozački ispit "B" kategorije
Obvezan probni rad od jednog mjeseca.

Kandidati uz prijavu na Natječaj prilažu, u preslici:
1. životopis
2. dokaz o završenoj srednjoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju)
3. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili preslika osobne iskaznice)
5. dokaz o radnom stažu (potvrda od hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje)
6. za radno mjesto pod rednim brojem 1, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za poslove ložača centralnog grijanja.

Kandidat koji ima pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Na Natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a prije izbora kandidata/ kinje predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Natječaja.

Prijave za Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu Dječji vrtić Vukovar I, E. Kvaternika 27, 32000 Vukovar, s naznakom: „Za Natječaj za domara- ložača- vozača ili domara- vozača - ne otvaraj"
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati, a protiv navedene obavijesti nema se pravo prigovora.

Testiranje
Za kandidate/kinje prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete bit će provedena provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testa. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja. Intervju će se provoditi samo za kandidate koji budu ostvarili najveći, isti broj bodova. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.
O vremenu i načinu testiranja kandidati će biti obaviješteni na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar I www.djecjivrticvukovar1.hr, najmanje pet dana unaprijed prije održavanja provjere znanja i sposobnosti.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Odluka Upravnog vijeća o odabiru kandidata bit će objavljena na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar I www.djecjivrticvukovar1.hr, u roku 8 dana od dana donošenja odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća
Darija Benaković

Dostaviti:
1. Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područna služba u Vukovaru
2. Oglasna ploča DV Vukovar I
3. Mrežne stranice Dječjeg vrtića Vukovar I

 

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu