Natječaj za odgojitelja/icu

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
Eugena Kvaternika 27
VUKOVAR

UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 112-03/17-01/1
URBROJ: 2196/01-JT-4-04-17-12
Vukovar, 19. lipnja 2017.

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo broj 10/9.7, 107/0.7 i 94/13.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na svojoj 35. sjednici održanoj 19. lipnja 2017., raspisuje

NATJEČAJ

Za obavljanje poslova:

ODGOJITELJ/ICA
- dva (2) izvršitelja za rad na neodređeno puno radno vrijeme
- tri (3) izvršitelja za rad na određeno puno radno vrijeme do 31. srpnja 2018.
- jedan (1) izvršitelj za rad u predškoli, puno radno vrijeme do 30. lipnja 2018.

Početak radnog odnosa: 1. rujna 2017. godine

UVJETI ZA RADNO MJESTO:
Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja, odnosno prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo broj 10/9.7,107/07. i 94/13.).
Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu, u preslici:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
- dokaz o radnom stažu (potvrda od hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili preslika osobne iskaznice).

Kandidat koji ima pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Na Natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeni vjesnik broj 10/97.,107/07. i 94/13.)
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu Dječji vrtić Vukovar I, E. Kvaternika 27, 32000 Vukovar, s naznakom: „Za natječaj za odgojitelja/cu- ne otvaraj".
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati, a protiv navedene obavijesti nema se pravo prigovora.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete bit će provedena provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testa. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
O vremenu i načinu testiranja, te pravnim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja, kandidati će biti obaviješteni na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar I www.djecjivrticvukovar1.hr, najmanje pet dana unaprijed prije održavanja provjere znanja i sposobnosti.
Na navedenoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Vrtića bit će objavljeno vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti najmanje tri dana prije održavanja provjere.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Odluka Upravnog vijeća o odabiru kandidata bit će objavljena na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar I www.djecjivrticvukovar1.hr, u roku 8 dana od dana donošenja odluke.

Dostaviti:
1. Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područna služba u Vukovaru
2. Oglasna ploča DV Vukovar I
3. Mrežne stranice Dječjeg vrtića
Vukovar I

Predsjednica Upravnog vijeća
Darija Benaković

 

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu