Natječaj za administrativno- računovodstvenog radnika/cu

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
Eugena Kvaternika 27
VUKOVAR

KLASA: 112-03/17-01/1
URBROJ: 2196/01-JT-4-04-17-14
Vukovar, 19. lipnja 2017.

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo broj 10/97., 107/07. i 94/13.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na svojoj 35. sjednici održanoj 19. lipnja 2017., raspisuje

NATJEČAJ

Za obavljanje poslova

ADMINISTRATIVNO- RAČUNOVODSTVENI RADNIK/CA
- jedan (1) izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI ZA RADNO MJESTO:
- SSS- ekonomskog smjera,
- poznavanje rada na osobnom računalu,
- 1 godina radnog iskustva na financ. računovodstvenim poslovima

Na Natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. br. 10/97,107/07 i 94/13)
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu, u preslici:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni, odnosno prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili preslika osobne iskaznice).
- dokaz o radnom stažu (potvrda od hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o radnom iskustvu na financ. računovodstvenim poslovima (potvrda prethodnog poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i vremensko razdoblje u kojem je navedene poslove obavljao)
- životopis
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu Dječji vrtić Vukovar I, E. Kvaternika 27, 32000 Vukovar, s naznakom: „Za natječaj- ne otvaraj"
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete bit će provedena provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testa. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
O vremenu i načinu testiranja, te pravnim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja, kandidati će biti obaviješteni na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar I www.djecjivrticvukovar1.hr, najmanje tri dana unaprijed prije održavanja provjere znanja i sposobnosti.
Na navedenoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Vrtića bit će objavljeno vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti najmanje tri dana prije održavanja provjere.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.
Odluka Upravnog vijeća o odabiru kandidata bit će objavljena na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar I www.djecjivrticvukovar1.hr, u roku 8 dana od dana donošenja odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća
Darija Benaković

 

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu