Natječaj za odgojitelje

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine", broj: 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 41. Statuta (KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-04-14-03), od 20. kolovoza 2014. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 42. sjednici održanoj 01. rujna 2017. godine, donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/17-05/42 ,URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-02) o raspisivanju natječaja:

N A T J E Č A J

za radno mjesto
1. ODGOJITELJ - 2 izvršitelja M/Ž:

a) na određeno puno radno vrijeme – do 30. lipnja 2018. godine,

b) na određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje.

1.1. Uvjeti za radno mjesto odgojitelja:

- ispunjavanje uvjeta iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine", broj: 10/97, 107/07,
94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih
djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine", broj: 10/97),

- uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete temeljem članka
10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN br.52/00., 56/00), odnosno
potpuno vladanje srpskim jezikom i ćiriličnim pismom koje će biti utvrđeno provjerom.

Kandidat za radno mjesto odgojitelja treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:
- zamolba,
- životopis,
- domovnica,
- diploma o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika),
- za kandidate s inozemnom Diplomom dostaviti i Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske
kvalifikacije (izvornik ili ovjerena preslika),
- dokaz o položenom stručnom ispitu za odgojitelja predškolske djece (original ili ovjerena preslika),
- original uvjerenja o nekažnjavanju sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja, (uvjerenje
nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.),
- original uvjerenja nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st.
4),
- potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko
osiguranje.
2.Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba pola (M/Ž).
3.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
4.S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će proveden razgovor s članovima
Povjerenstva. O terminima razgovora kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja, šalju se preporučenom poštom ili se osobno dostavljaju poslodavcu u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić Vukovar II
K.A.Stepinca 46
32000 Vukovar
s naznakom („Natječaj za odgojitelja-ne otvarati" )

Natječaj se objavljuje dana 11. rujna 2017. godine ,na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, www.vukovar.hr i www.dv-vukovar2.hr te oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

KLASA:112-01/17-01/01
URBROJ: 2196/01-JT-01-17-01
Vukovar, 08. rujna 2017.

Ravnateljica
Jarmilka Beljička Karlaš, prof.

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu