Natječaj za pomoćnog radnika u odgoju

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
Eugena Kvaternika 27
VUKOVAR

UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 601-01/17-01/1
URBROJ: 2196/01-JT-4-04-17-30
Vukovar, 15. rujna 2017.

Na temelju članka 56. stavka 1. točke 7. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar I, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na svojoj 37. sjednici održanoj 15. rujna 2017.g., raspisuje

NATJEČAJ

Za obavljanje poslova:

POMOĆNOG RADNIKA/ICE U ODGOJU
- tri (3) izvršitelja na određeno nepuno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto:
- najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje

Prednost će imati osobe sa:
iskustvom u radu s djecom u vrtiću koje se dokazuje potvrdom Vrtića o uspješnom obavljanju poslova.

Opis poslova:
Osnovna zadaća pomoćnog radnika u vrtiću je pružanje neposredne podrške i pomoći djeci u vrtiću s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama u zdravlju sa ciljem olakšavanja njihovog boravka u vrtiću

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu, u preslici:
1. životopis
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
3. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica- preslika),
5. dokaz o radnom stažu (potvrda od hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje).

Na Natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a,Područne službe u Vukovaru i Web stranici Dječjeg vrtića Vukovar I www.djecjivr)ticvukovar1.hr,

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu Dječji vrtić Vukovar I, E. Kvaternika 27, 32000 Vukovar, s naznakom: „Za natječaj za pomoćnog radnika/ce u vrtiću - ne otvaraj"
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati, a protiv navedene obavijesti nema se pravo prigovora.
Na navedenoj web-stranici Vrtića kandidati će bit obaviješteni o Odluci Upravnog vijeća o odabiru kandidata i to u roku 8 dana od dana donošenja Odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća
Darija Benaković,prof.

 

Tekst natječaja

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu