Oglas za prijam u službu na radno mjesto administrativni tajnik za opće poslove u Upravnom odjelu za opće poslove i ured gradonačelnika

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

I URED GRADONAČELNIKA

KLASA: 121-01/17-01/8

URBROJ:2196/01-1-17-1

Vukovar, 26. rujna 2017.

Temeljem članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08 i 61/11 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i ured gradonačelnika, raspisuje

OGLAS

za prijam u radni odnos službenika na određeno vrijeme, radi povećanog obima posla, uz probni rad od dva mjeseca, u Grad Vukovar, Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika.

Administrativni tajnik za opće poslove (1 izvršitelj) uz sljedeće posebne uvjete:

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili opće struke,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priloži odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

U Gradu Vukovaru nije osigurana zastupljenost srpske nacionalne manjine sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a pripadnici ove nacionalne manjine dužni su se pozvati u prijavi na Oglas na to pravo. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine" br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na Oglas nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

- životopis,

- dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, domovnice ili vojne iskaznice),

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točci a) i b):

a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje

b) potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima,

- presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),

- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati - izjava se podnosi na obrascu koji je dostupan na web-stranici Grada Vukovara).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na oglas.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu u radni odnos.

Prijave na Oglas podnose se u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ne otvaraj - Oglas" putem pošte na adresu: Grad Vukovar, Povjerenstvo za provedbu oglasa za Administrativnog tajnika za opće poslove, dr. F. Tuđmana br. 1, Vukovar ili se predaju neposredno na istoj adresi, ured broj 1, u roku 8 dana od dana objave oglasa na HZZ-u područna služba Vukovar.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njena prijava neće biti razmatrana te će joj o tome će biti dostavljena pisana obavijest. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je upućena nema pravo na podnošenje pravnog lijeka.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog područja provjere na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Na web-stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Vukovara bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Pročelnica

Sanja Tokić, dipl. iur.

 

Tekst oglasa

Obavijesti i upute

Izjava o nepostojanju zapreka

 

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu