Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Stručni suradnik za graditeljstvo

KLASA: 112-01/17-01/9
URBROJ: 2196/01-7-17-1
Vukovar, 10. listopada 2017.

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 86/08 i 61/11 - u nastavku teksta: ZSN) pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Vukovara raspisuje

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme

u Grad Vukovar, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša na radno mjesto Stručni suradnik za graditeljstvo (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca, zbog povećanog opsega posla.

Služba na određeno vrijeme radi povećanog opsega poslova, ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN-a i to:
• punoljetnost,
• hrvatsko državljanstvo,
• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
te sljedeće posebne uvjete:
• sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske struke
• najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• položen državni stručni ispit.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, uz obvezu da isti položi u zakonskom roku.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( "NN" broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 18/13, 19/13, 33/13, 148/13, i 92/14), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("NN" broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("NN" broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("NN" broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan
je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o statusu ·osobe s invaliditetom.

U Gradu Vukovaru nije osigurana zastupljenost srpske nacionalne manjine sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a pripadnici ove nacionalne manjine dužni su se pozvati u prijavi na natječaj na to pravo. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Nar. nov., br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na natječaj nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati te istoj priložiti slijedeću dokumentaciju:
• životopis,
• presliku dokaza o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
• dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
• dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje tri godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točkama a) i b):
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje
b) potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima,
• dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika uvjerenja odnosno svjedodžbe),
• uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci, izvornik),
• vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08 i 61/11),
• dokaz o ostvarivanju prava prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Urednom prijavom smatrat će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.
Nepravodobne i nepotpune prijave na Oglas neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na Oglas ili osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Oglas, i o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Za kandidate prijavljene na Oglas biti će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici www.vukovar.hr dostupan je opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koji se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Vukovara bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave podnose se putem pisarnice Grada Vukovara, ili poštom na adresu:
GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar, Povjerenstvo za provedbu natječaja – Stručni suradnik za graditeljstvo, s naznakom „Ne otvaraj - Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme", u roku 8 dana od dana objave Oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 5 dana od donošenja rješenja o prijamu u službu.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte bit će vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Pročelnik
Dražen Čulig, dipl.ing.prometa

 

Obavijest i upute kandidatima

Izjava o nepostojanju zapreka iz čl 15 i 16 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) smoupravi

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu