J A V N I P O Z I V za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Vukovaru

UORAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE
I URED GRADONAČELNIKA
KLASA: 112-06/17-01/2
URBROJ: 2196/01-1-17-3
Vukovar, 24. studenog 2017.

Na osnovi članka 59. Zakona o radu ("Narodne novine", broj 93/14.), članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja ("Narodne novine", broj 57/12., 120/12. i 16/17.) i I. Izmjenama plana prijama na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2017. (KLASA: 112-06/17-01/1, URBROJ: 2196/01-02-17-7 od 21. studenog 2017.) objavljuje se


J A V N I   P O Z I V

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Vukovaru, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
Grad Vukovar (u daljnjem tekstu: Grad) poziva osobe zainteresirane za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa da dostave svoje prijave.
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Grad provodi u okviru mjere - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa provodi se u trajanju od dvanaest mjeseci, s punim radnim vremenom za sljedeća radna mjesta u Gradu:
1. stručni suradnik za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama, 1 polaznik,
2. administrativni tajnik za uredsko poslovanje, 1 polaznik.

Uvjeti za radno mjesto pod 1: sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik struke, društvene/humanističke/upravne/ekonomske, znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računalu.
Uvjeti za radno mjesto pod 2: srednja stručna sprema, ekonomske ili opće struke, znanje engleskog i poznavanje rada na računalu.
Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa može biti primljena osoba koja osim navedenih stručnih uvjeta:
 u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vodi se najmanje 30 dana
 bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.
Popis osoba prijavljenih na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Grad dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zbog provjere podataka o ispunjavanju uvjeta utvrđenih Zakonom o poticanju zapošljavanja.
Nakon obavljenog stručnog osposobljavanja polaznik ima pravo polaganja državnog stručnog ispit za rad u javnopravnom tijelu.
Na javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.
U prijavi na javni poziv (vlastoručno potpisana) potrebno je uz osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, e-mail adresa, odnosno broj telefona ili mobitela) navesti naziv radnog mjesta za koje se prijava dostavlja, priložiti kratki životopis i navesti profesionalne ciljeve i interese te dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih za određeno radno mjesto (diploma, odnosno svjedodžba), dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica) i elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu.
Dokumentacija se dostavlja u neovjerenoj fotokopiji.
Nepravodobne i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva i za koje se ocijeni da na osnovi u prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije te trajanja nezaposlenosti, u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima pojedinog radnog mjesta, bit će pozvani na intervju.
O terminu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni putem e-maila ili telefona.
S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa sklopit će se pisani ugovor kojim će se utvrditi poslovi radnog mjesta za koje se provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Izabrani kandidat, odnosno polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa nije zaposlenik Grada, ne zasniva radni odnos i ne prima plaću.
Novčanu pomoć polazniku stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje, a troškove prijevoza Grad sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troška prijevoza.
Prijava na javni poziv podnose se u roku od osam dana od dana objave javnog poziva kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Grada.
Prijava na javni poziv dostavlja se na adresu: Grad Vukovar, dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar.

Pročelnica

Sanja Tokić, dipl.iur.

 

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu