Natječaj za stručno osposobljavanje odgojitelja

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/17-05-3/49, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-04 ) od 30. studenog 2017. godine o raspisivanju natječaja:

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto
ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE (m/ž) – 1 izvršitelj

Potrebni stručni uvjeti:

- za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa može biti primljena osoba koja
ispunjava uvjete iz članka 24. i članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07
i 94/13) i članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme
ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine", br. 133/97),.
- uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete:
temeljem članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne
novine" 52/00, 56/00), odnosno potpuno vladanje srpskim jezikom i ćiriličnim pismom koji će se utvrditi
provjerom.

Na natječaj se mogu prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji duže od 30 dana.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti:
• životopis,
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi - preslika,
• dokaz o nepostojanju zapreka za stručno osposobljavanje odgojitelja bez zasnivanja radnog odnosa,
sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" br. 10/97, 107/07 i 94/13):
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i/ili da nije pravomoćno osuđen
za neko od kaznenih dijela navedenih u čl. 25. St.1 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije
od dana objave ovoga natječaja,
- uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak i/ili da nije
pravomoćno osuđen za neko prekršajno djelo iz čl.25. st.3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
ne starije od dana objave ovoga natječaja.
• dokaz o hrvatskom državljanstvu-preslika domovnice ili osobne iskaznice,
• uvjerenje HZZ-a o dužini vođenja u evidenciji nezaposlenih osoba i
• potvrda ili elektronski zapis s podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će proveden razgovor s članovima Povjerenstva, a o terminima razgovora kandidati će biti pismenim putem obaviješteni.

Pisane prijave na natječaj, zajedno s traženom dokumentacijom, potrebno je dostaviti u roku od osam (8) dana od objave natječaja, osobno ili poštom preporučenom pošiljkom na adresu:

Dječji vrtić Vukovar II
K. A. Stepinca 46, Vukovar
s naznakom „Natječaj za stručno osposobljavanje odgojitelja" - NE OTVARATI"

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati, te se ista može preuzeti u Upravi vrtića, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem na adresu prebivališta, u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata. .

Natječaj se objavljuje dana 5. prosinca 2017. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj stranici grada Vukovara (www.vukovar.hr), internetskoj stranici vrtića ( www.dv-vukovar2.hr), te oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II.

KLASA: 112-01/17-01/01
URBROJ: 2196/01-JT-5-01-17-05
Vukovar, 5.prosinca 2017.

Ravnateljica
Jarmilka Beljička Karlaš, prof
______________________

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu