POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na radno mjesto pročelnika/ce Službe – upravitelj vlastitog pogona

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
KLASA: 080-01/17-01/2
URBROJ:2196/01-02-17-8
Vukovara, 18. prosinca 2017.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto pročelnika/ce Službe – upravitelj vlastitog pogona, na neodređeno vrijeme objavljenog u „Narodnim novinama" br. 112/17 i na službenoj web stranici Grada Vukovara, objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)

I.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti sljedeći kandidat:
1. Igor Antolović

II.
Podnositeljima prijava koje nisu uredne ili pravodobne te koje ne ispunjavaju neke od formalnih uvjeta natječaja pa ne mogu pristupiti pisanom testiranju upućena je pisana obavijest.

III.
Pisano testiranje održati će se u gradskoj vijećnici, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, u srijedu 27. prosinca 2017., s početkom u 12,00 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Pisani test sastojat će se od 20 pitanja. Broj točnih odgovora bit će podijeljen s brojem 2, što će dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10).
Testiranje traje 60 minuta.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na web stranici Grada Vukovara.

IV.

Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Vukovara u 13,15 sati istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje te će se istog dana s kandidatom, ukoliko ostvari najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju, provesti intervju u zgradi Gradske uprave.

V.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Predsjednica povjerenstva
Sanja Tokić

 

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu