N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto: TAJNIK/-CA

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine", br. 10/97, 107/07 i 94/13), te čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (Klasa: 012-03/14-01/01, Urbroj: 2196/01-JT-5-04-14-03, od 20.kolovoza 2014. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 51. sjednici održanoj 18. prosinca 2017. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos (KLASA:601-02/17-05-3/51, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-02), te sukladno navedenoj Odluci raspisuje

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

za radno mjesto: TAJNIK/-CA.

- 1 (jedan) izvršitelj/-ica, na neodređeno puno radno vrijeme.

UVJETI:

- Prema odredbama članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine" br. 133/97) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vukovar II,
- visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – magistar struke odnosno diplomirani pravnik, ili viša stručna sprema, završen preddiplomski studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine – prvostupnik javne uprave, upravni pravnik,
- utvrđena opća zdravstvena i psihofizička sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
- najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci,
- probni rad u trajanju od 5 (pet) mjeseci.

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu, na natječaj je potrebno priložiti:

- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika,
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno odredbama čl. 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" br. 10/97, 107/07 i 94/13):
1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i/ili da nije
pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave ovoga natječaja.
2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
i/ili da nije pravomoćno osuđen za neko od prekršajnih djela iz čl. 25. st. 3. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave ovog natječaja.
- dokaz o hrvatskom državljanstvu - preslika domovnice ili osobne iskaznice,
- potvrda ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Dokaz o utvrđenoj općoj zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta izabrani kandidat će obaviti po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i takve prijave neće se razmatrati.
S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete, bit će proveden razgovor, a o terminima razgovora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

Nakon izbora kandidata na navedeno radno mjesto, a prije sklapanja ugovora o radu, kandidat je dužan predočiti dokumente u izvorniku. Ako kandidat ne predoči dokumente u izvorniku smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Natječaj je objavljen dana 19. 12. 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave na natječaj, zajedno s traženom dokumentacijom, potrebno je dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu:

Dječji vrtić Vukovar II
Kardinala Alojzija Stepinca 46
32000 Vukovar
s naznakom: „Natječaj za tajnika/-cu" – NE OTVARATI

Natječajna dokumentacija neće se vraćati, a o rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem na adresu prebivališta u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

KLASA:112-01/17-02/01
URBROJ:2196/01-JT-5-01-17-04
Vukovar, ¬¬¬18. prosinca 2017. godine

Ravnateljica
Jarmilka Beljička Karlaš, prof.
_______________

 

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu