OBAVIJEST o rezultatu ukupnog testiranja za prijam u službu na radno mjesto pročelnik Službe - upravitelj vlastitog pogona

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
KLASA: 080-01/17-01/2
URBROJ: 2196/01-02-17-12
Vukovara, 27. prosinca 2017.

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavak 5 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto pročelnik Službe-upravitelj vlastitog pogona, na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama i na službenim web stranicama Grada Vukovara, objavljuje

RANG LISTU KANDIDATA
prema ukupnom broju bodova

 

Nakon pisanog testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg su kandidati ostvarili slijedeći broj bodova:
1. Igor Antolović 16 bodova

Rang lista objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vukovara i web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.

Predsjednica povjerenstva
Sanja Tokić

 

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu