Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci-administrativni referent

KLASA: 112-01/18-01/1
URBROJ: 2196/01-7-18-1
Vukovar, 03. siječnja 2018.

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 86/08 i 61/11 - u nastavku teksta: ZSN) privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Vukovara raspisuje

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme

u Grad Vukovar, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša na radno mjesto administrativni referent (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca, zbog povećanog opsega poslova.

Služba na određeno vrijeme radi povećanog opsega poslova, ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN-a i to:
• punoljetnost,
• hrvatsko državljanstvo,
• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
te sljedeće posebne uvjete:
• srednja stručna sprema upravne, građevinske ili opće struke
• najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• položen državni stručni ispit.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, uz obvezu da isti položi u zakonskom roku.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( "NN" broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 18/13, 19/13, 33/13, 148/13, i 92/14), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("NN" broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("NN" broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("NN" broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i u skladu sa člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan
je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o statusu ·osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati te istoj priložiti slijedeću dokumentaciju:
• životopis,
• presliku dokaza o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
• dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
• dokaz o radnom iskustvu u trajanju od 1 godine:
potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
• dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od 1 godine:
preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljiva vrsta
stručne spreme potrebna za obavljanje tih poslova,
• dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika uvjerenja odnosno svjedodžbe),
• uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci, izvornik),
• vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08 i 61/11),
• dokaz o ostvarivanju prava prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Urednom prijavom smatrat će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.
Nepravodobne i nepotpune prijave na Oglas neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na Oglas ili osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Oglas, i o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Postupak Oglasa obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

Na web stranici www.vukovar.hr dostupan je opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koji se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Pisane prijave podnose se putem pisarnice Grada Vukovara, ili poštom na adresu:
GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar, s naznakom „Prijava na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme", u roku 8 dana od dana objave Oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 5 dana od donošenja rješenja o prijamu u službu.

Nakon konačnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte bit će vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Pročelnik
Dražen Čulig, dipl.ing.prometa

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu