Izmjena i dopuna Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme

KLASA: 112-01/18-01/1
URBROJ: 2196/01-7-18-11
Vukovar, 10. siječnja 2018.

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 86/08 i 61/11 - u nastavku teksta: ZSN) pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Vukovara objavljuje izmjenu i dopunu

OGLASA
za prijam u službu na određeno vrijeme

u Grad Vukovar, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša na radno mjesto administrativni referent (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca, zbog povećanog opsega poslova, KLASA: 112-01/18-01/1, URBROJ: 2196/01-7-18-1, od 03. siječnja 2018. godine objavljenog 04. siječnja 2018. godine na službenim internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Mijenja se stavak 6. Oglasa koji sada glasi:
„Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u službu prema članku 101. stavcima 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine" 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("NN" broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("NN" broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("NN" broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima."

Mijenja se stavak 7. Oglasa koji sada glasi:
„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. stavcima 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Dokazi iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na službenoj Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/ , te na linku Narodnih novina d.d. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen."

Pisane prijave podnose se putem pisarnice Grada Vukovara, ili poštom na adresu:
GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar, s naznakom „Prijava na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme", u roku 8 dana od dana objave izmjene i dopune Oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje.
Osobe koje su podnijele prijavu na Oglas KLASA: 112-01/18-01/1, URBROJ: 2196/01-7-18-1, od 03. siječnja 2018. godine, mogu sukladno ovoj izmjeni i dopuni Oglasa u navedenom roku dopuniti svoje prijave.

Pročelnik
Dražen Čulig, dipl.ing.prometa

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu