Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme aisistenta na projektu "Pokloni mi osmijeh"

KLASA: 112-01/18-01/2
URBROJ:2196/01-02-18-1
Vukovar, 15. siječnja 2018.

Na temelju članka 28., stavka1. i članka 29., stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" 86/08 i 61/11) te Uredbe o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 4/2018), pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti raspisuje sljedeći

O G L A S

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na 30 mjeseci, uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti


1. Administrativni tajnik za obavljanje poslova: asistent na upravljanju projektom
„Pokloni mi osmijeh" – 1 izvršitelj (m/ž) uz sljedeće posebne uvjete:

  • srednja stručna sprema,
  • položen vozački ispit B kategorije.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 86/08 i 61/11).
U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 86/08 i 61/11).

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
U Gradu Vukovaru nije osigurana zastupljenost srpske nacionalne manjine sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a pripadnici ove nacionalne manjine dužni su se pozvati u prijavi na natječaj na to pravo. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine" broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na Oglas nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, domovnice ili vojne iskaznice),
  • presliku vozačke dozvole za B kategoriju,
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
  • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati - izjava se podnosi na obrascu koji je dostupan na web-stranici Grada Vukovara).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na Oglas.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu u radni odnos.
Prijave na Oglas podnose se u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ne otvaraj – Oglas"" putem pošte na adresu: Grad Vukovar, Povjerenstvo za provedbu Oglasa za Administrativni tajnik /asistent na projektu „Pokloni mi osmijeh", dr. F. Tuđmana br. 1, Vukovar ili se predaju neposredno na istoj adresi ured broj 1, u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na HZZ, Područna služba Vukovar.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i takva prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je upućena nema pravo na podnošenje pravnog lijeka.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog područja provjere na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Na web-stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Vukovara bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

PROČELNICA
Ana Kustura, prof.

 

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu