N A T J E Č A J za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Vukovara radi poljoprivredne obrade

Temeljem članka 2. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" grada Vukovara br. 10/16.), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Vukovara radi poljoprivredne obrade

Članak 1.
Radi poljoprivredne obrade daje se u zakup poljoprivredno zemljište i građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Vukovara:
k.o.
VUKOVAR
R.BR. K.Č.BR POVRŠINA m² LOKACIJA NAPOMENA POČETNA CIJENA GODIŠNJEG ZAKUPA
1. 817 5311 LUŽAC UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 531,00 kn
2. 826 6064 LUŽAC UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
DRŽANJE PČELA 606,00 kn
3. 2622 1970 VOĆARSKA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 197,00 kn
2623
4. 2634 1890 DESNA SUPODERICA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 189,00 kn
2635
5. 4677 5449 RADNIČKA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 545,00 kn
6. 4928 2901 MAJURI UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 290,00 kn
7. 5141 4600 AUGUSTA CESARCA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 460,00 kn
5144
8. 5465 2827 LIJEVA SUPODERICA VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 283,00 kn
9. 5533 3683 LIJEVA SUPODERICA VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 368,00 kn
10. 5615 4960 KRALJA PETRA SVAČIĆA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 496,00 kn
11. DIO 1299/1
Zona A 2474 PRILJEVO UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 247,00 kn
12. DIO 1299/1
Zona B 28764 PRILJEVO UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 2.876,00 kn
13. DIO 1299/1
Zona C 2972 PRILJEVO UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 297,00 kn
14. DIO 1299/1
Zona D 17774 PRILJEVO UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 1.777,00 kn
15. 1418/3 11927 LUŽAC UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 1.193,00 kn
16. Dio 1437/1 1500 VRBIK VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 150,00 kn
Dio 1438/1
17. 1438/3 309 VRBIK VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 31,00 kn
18. DIO 1440/1 2800 VRBIK VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 280,00 kn
1440/3
DIO 1441/1
19. Dio 1447/1 660 VRBIK VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 66,00 kn
Dio 1448/1
20. 2621/1 2904 VOĆARSKA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 290,00 kn
21. 2621/2 2468 VOĆARSKA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 247,00 kn
22. DIO 3087/1
440 EROVAC VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 44,00 kn
23. DIO 3088/1 630 EROVAC VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 63,00 kn
24. DIO 3088/2 1300 EROVAC VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 130,00 kn
25. DIO 3088/2 650 EROVAC VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 65,00 kn
26. DIO 3089/10 450 EROVAC VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 45,00 kn
27. DIO 3089/10 1890 EROVAC VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 189,00 kn
3089/11
28. DIO 3110/1 2000 POD BREST VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 200,00 kn
29. DIO 3110/1 1600 POD BREST VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 160,00 kn
30. 4051/10 3160 PETRI SKELA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
DRŽANJE PČELA 316,00 kn
4051/12
4051/13
4051/9

31. 5021/1 8126 ČVORKOVAC VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 813,00 kn
32. 5077/2 4354 DUDIK VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 435,00 kn
33. 5188/4 13293 SAJMIŠTE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 1.329,00 kn
34. Dio 4352/10
(uz 4352/8) 326 MARIJE JURIĆ ZAGORKE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 33,00 kn
35. Dio 4352/10
(uz 4352/7) 326 MARIJE JURIĆ ZAGORKE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 33,00 kn
36. Dio 4352/10
(uz 4352/6) 295 MARIJE JURIĆ ZAGORKE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
POVRTLARSKA OBRADA 30,00 kn
37. Dio 4352/10
(uz 4352/5) 392 MARIJE JURIĆ ZAGORKE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
POVRTLARSKA OBRADA 39,00 kn
38. Dio 4352/10
(uz 4352/4) 513 MARIJE JURIĆ ZAGORKE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
POVRTLARSKA OBRADA 51,00 kn
39. Dio 4352/10
(uz 4352/3) 542 MARIJE JURIĆ ZAGORKE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA POVRTLARSKA OBRADA 54,00 kn
40. Dio 4352/10
(uz 4350/1) 331 MARIJE JURIĆ ZAGORKE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
POVRTLARSKA OBRADA 33,00 kn
41. 3070/12
3070/13
3070/14 3089 DOBRA VODA
DRŽANJE PČELA 309,00 kn
42. 4788/3 297 VIJEĆA EUROPE
POVRTLARSKA OBRADA 30,00 kn
43. 3142/1 6242 NAD PRUGOM UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 624,00 kn
44. 3155 2901 SUPODERICA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 290,00 kn
45. 3156 2580 SUPODERICA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 258,00 kn
46. Dio 1418/1 13871 LUŽAC UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 1.387,00 kn
47. Dio
1420/6 14596 LUŽAC UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 1.460,00 kn
48. Dio 1420/6 i
1420/4
10142 LUŽAC UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
1.014,00 kn
49. 3165/1 364 NAD PRUGOM UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
POVRTLARSKA OBRADA 36,00 kn

k.o. BOROVO NASELJE
1. 245 31966 SLAVONSKA VAN
GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 3.197,00 kn
2. 813 901 NUŠTARSKA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 90,00 kn

Članak 2.
Zemljište se daje u zakup na vrijeme od 5 (slovima: pet) godina.

Članak 3.
Ako su pod jednim rednim brojem označene dvije ili više čestica zemlje, ponuda se mora staviti za sve navedene čestice zajedno, jer su kao cjelina predmet zakupa.

Članak 4.
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju:
- fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,
- strani državljani kojima je izdana poslovna dozvola,
- pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i
- inozemne pravne osobe koje su u Republici Hrvatskoj osnovale podružnicu,
pod uvjetom da nemaju nepodmirenu dospjelu obvezu prema Gradu Vukovaru.

Članak 5.
Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početnog iznosa godišnje zakupnine (bez PDV-a) i uplaćuje se posebno za svako zemljište, ako ponuditelj stavlja više ponuda.
Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Vukovara broj: 2500009-1851800005, model 24, poziv na broj 5738 – OIB.
Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena će se jamčevina vratiti odmah po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude. Odabranim ponuditeljima jamčevina će se vratiti po zaključenju ugovora o zakupu.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Članak 6.
Pisana ponuda mora sadržavati:
1. ime i prezime, OIB, prebivalište, odnosno naziv i sjedište ponuditelja,
2. presliku obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno presliku poslovne dozvole ako je ponuditelj stranac,
3. brojkama i slovima točno ispisan ponuđeni iznos godišnje zakupnine plus PDV,
4. dokaz o uplati jamčevine,
5. oznaku zemljišta za koje se ponuda dostavlja,
6. potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne samouprave, ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i osoba se pridržava rokova plaćanja (uvjerenje Porezne uprave i uvjerenje Upravnog odjela za financije i nabavu Grada Vukovara, u izvorniku),
7. preslika broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj,
8. dokaz o vlasništvu ili posjedu zemljišta, ako se ponuditelj poziva na prednost iz članka 9. Natječaja.

Članak 7.
Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pisarnice Grada Vukovara ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:
Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar,
s naznakom "Ponuda za zakup zemljišta radi poljoprivredne obrade – ne otvarati"

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave Natječaja u "Vukovarskim novinama".

Članak 8.
Javno otvaranje ponuda održat će se u srijedu 28. veljače 2018. godine u prostorijama uprave Grada Vukovara, s početkom u 12.00 sati.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika.
Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Članak 9.
Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu godišnju zakupninu.
U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude jednaku zakupninu za istu lokaciju, usmenim nadmetanjem između tih ponuditelja utvrdit će se najpovoljnija ponuda.
Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu zemljišta imaju osobe koje su vlasnici ili posjednici zemljišta koje graniči sa zemljištem za koje se natječu ukoliko ispunjavanju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine te osobe i/ili članovi obitelji osobe koje su obrađivale zemljište za koje se natječu ukoliko su uredno ispunjavali obveze prema Gradu Vukovaru i ukoliko ispunjavanju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Članak 10.
Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Članak 11.
Ovaj Natječaj objaviti će se na web stranici Grada Vukovara.
Za zemljište za koje ne pristigne niti jedna ponuda Natječaj ostaje otvoren do podnošenja prve ponude, a najkasnije do 31. ožujka 2018. godine.
Dodatne informacije moguće je dobiti na broj telefona 456-561, 456-562 ili osobno u zgradi gradske uprave u Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1, soba br. 12 i 15.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

KLASA: 944-01/18-01/1
URBROJ: 2196/01-02-18-3
Vukovar, 6. veljače 2018. godine

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu