Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu "Pokloni mi osmijeh"

KLASA: 112-01/18-01/3
URBROJ: 2196/01-02-18-1
Vukovar, 07. veljače 2018. godine

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-99 od 12. prosinca 2017. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena", kodni broj UP.02.1.1.05.0053, KLASA: 910-04/17-07/91, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1 od 08. siječnja 2018. godine te članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.) i članka 47. stavka 3., točke 31. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj: 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15) Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu
„ZAŽELI – program zapošljavanja žena"

„POKLONI MI OSMIJEH"

- za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u gradu Vukovaru za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Pokloni mi osmijeh" – Grad Vukovar – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

1. Broj traženih radnica: 50 osoba
2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 24 mjeseca
3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području grada Vukovara
5. Opis poslova:
- pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
- pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
- pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
- pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
- pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova,
namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
-pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
-pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

6. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo.

Ciljane skupine Poziva:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

7. Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
- zamolba za posao,
- životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja),
- preslika osobne iskaznice,
- preslika dokaza o najvišoj razini obrazovanja,
- osobe bez škole dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu,
- potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih
osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog natječaja),
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje),

Trajanje radnog odnosa – 24 mjeseca
Isprave koje se prilažu u preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.
Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Grad Vukovar, dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar, putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana, od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom: „Za natječaj – POKLONI MI OSMIJEH" – Grad Vukovar"
Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj ciljanoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr .

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka natječaja.

GRADONAČELNIK:
Ivan Penava, prof.

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu