Natječaj za voditelja/icu računovodstva

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
Eugena Kvaternika 27
VUKOVAR

UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 112-01/17-01/1
URBROJ: 2196/01-JT-4-04-17-58
Vukovar, 26. veljače 2018.

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo broj 10/9.7, 107/0.7 i 94/13.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na svojoj 39. sjednici održanoj 27. studenog 2017., raspisuje

NATJEČAJ

Za obavljanje poslova:

VODITELJA/ICE RAČUNOVODSTVA
- jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI ZA RADNO MJESTO:
Za voditelja/icu računovodstva može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo „Narodne novine" broj 10/97.,107/07. i 94/13.) i članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Službeno glasilo „Narodne novine" broj 133/97.), tj.
- završen diplomski sveučilišni studij ekonomije, magistar/ica ekonomije, odnosno diplomirani ekonomist, VSS,
- završen preddiplomski sveučilišni studij ekonomije, prvostupnik/ica ekonomije, odnosno viši ekonomist, VŠS.
- najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima računovodstva i financija
Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu, u preslici:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
- dokaz o radnom stažu (potvrda od hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili preslika osobne iskaznice),
- dokaz o radnom iskustvu na financijsko računovodstvenim poslovima (potvrda prethodnog poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i vremensko razdoblje u kojem je navedene poslove obavljao)

Kandidat koji ima pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Na Natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeni vjesnik broj 10/97.,107/07. i 94/13.)
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu Dječji vrtić Vukovar I, E. Kvaternika 27, 32000 Vukovar, s naznakom: „Za natječaj za voditelja/icu računovodstva- ne otvaraj".
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati, a protiv navedene obavijesti nema se pravo prigovora.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete bit će provedena provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testa. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
O vremenu i načinu testiranja, te pravnim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja, kandidati će biti obaviješteni na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar I www.djecjivrticvukovar1.hr, najmanje pet dana unaprijed prije održavanja provjere znanja i sposobnosti.
Na navedenoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Vrtića bit će objavljeno vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti najmanje tri dana prije održavanja provjere.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Odluka Upravnog vijeća o odabiru kandidata bit će objavljena na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar I www.djecjivrticvukovar1.hr, u roku 8 dana od dana donošenja odluke.
Predsjednica Upravnog vijeća
Darija Benaković

Dostaviti:
1. Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područna služba u Vukovaru
2. Oglasna ploča DV Vukovar I
3. Mrežne stranice Dječjeg vrtića
Vukovar I

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu