Natječaj za odgojitelja/icu- jedan (1) izvršitelj za rad na određeno puno radno vrijeme, zamjena za neplaćeni dopust

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
Eugena Kvaternika 27
VUKOVAR

UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 112-03/18-01/1
URBROJ: 2196/01-JT-4-04-18-7
Vukovar, 29. ožujka 2018.

Na temelju članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo broj 10/9.7, 107/0.7 i 94/13.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na svojoj 44. sjednici održanoj 28. ožujka 2018., raspisuje

NATJEČAJ

Za obavljanje poslova:

ODGOJITELJ/ICA
- jedan (1) izvršitelj za rad na određeno puno radno vrijeme, zamjena za neplaćeni dopust

UVJETI ZA RADNO MJESTO:
Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja, odnosno prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo „Narodne novine" broj 10/97.,107/07. i 94/13.).
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Na Natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu, u neovjerenoj preslici:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
- dokaz o radnom stažu (potvrda od hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili preslika osobne iskaznice).

Kandidat koji ima pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti sukladno članku 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Službeni vjesnik „Narodne novine" broj 121/17.), uz prijavu na natječaj, dužan/a je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostavi i dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koje može naći na internetskoj stranici resornog Ministarstva https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražite na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Službeni vjesnik „Narodne novine" broj 157/13. i 152/14.) dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih dokaza o ispunjavanju uvjeta, priložiti i dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Povjerenstvo za provedbu natječaja, a koju imenuje ravnatelj DV Vukovar I, provest će pisano testiranje a koje se sastoji od provjere znanja, vještina i sposobnosti kandidata/kinje.
Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
O vremenu i načinu testiranja, pravnim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i opis poslova, kandidati će biti obaviješteni na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar I http://www.djecjivrticvukovar1.hr/web/index.php/dokumenti/natjecaji, najmanje pet dana unaprijed prije održavanja provjere znanja i sposobnosti.
Ukoliko se na natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju formalne uvjete, Povjerenstvo za provedbu natječaja može izabrati i drugu osobu sukladno članku 26. stavka 5.-6. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.
O rezultatima testiranja kao i izboru kandidata, kandidati će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Vukovar I http://www.djecjivrticvukovar1.hr/web/index.php/dokumenti/natjecaji.
Dostava odluke o prijemu svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave odluke na mrežnim stranicama Dječji vrtić Vukovar I.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu Dječji vrtić Vukovar I, E. Kvaternika 27, 32000 Vukovar, s naznakom: „Za natječaj za odgojitelja/cu- ne otvaraj".

Predsjednica Upravnog vijeća
Darija Benaković

Dostaviti:
1. Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područna služba u Vukovaru
2. Oglasna ploča DV Vukovar I
3. Mrežne stranice Dječjeg vrtića
Vukovar I

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu