N A T J E Č A J za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vukovara

Temeljem Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 10/16) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog nadmetanja KLASA: 940-01/18-01/22, URBROJ: 2196/01-01-18-12 od 6. lipnja 2018. godine Gradskog vijeća Grada Vukovara, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

N A T J E Č A J
za prodaju nekretnine
u vlasništvu Grada Vukovara

I.
Prodaje se nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara na:

- k.č.br. 622/15 površine 1610 m², upisana u zk.ul.br. 9624 k. o. Vukovar, a koja u naravi predstavlja postojeću poslovnu zgradu u Poduzetničkoj zoni Priljevo, Vukovar.

Nekretnina se kupuje prema načelu „viđeno-kupljeno" te se ne priznaju naknadni prigovori na kvalitetu i kvantitetu iste.

II.
Početna kupoprodajna cijena nekretnine koja je predmet prodaje iznosi 2.540.000,00 kn.

III.
Ponuditelji su dužni prije javnog otvaranja pisanih ponuda uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene vrijednosti nekretnine. Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Vukovara, i to: IBAN HR7525000091851800005 model 24 poziv na broj 7889 – OIB.

Jamčevina će biti vraćena sudionicima Natječaja koji nisu uspjeli na istom u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude, a sudionik koji je uspio na natječaju, pa odustao gubi pravo na povrat jamčevine. Ako ponuditelj ili njegov punomoćnik nije predao ponudu, nakon što je uplatio jamčevinu, smatra se da je odustao od natječaja i nema pravo na povrat jamčevine. Ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate. Sudioniku natječaja čija ponuda bude prihvaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu nekretnine.
IV.
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

V.
Pisana ponuda mora sadržavati:

1. Popunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (obrazac se nalazi u privitku natječaja na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr )
2. Preslika domovnice za fizičke osobe državljane Republike Hrvatske i preslika dokumenta kojim se dokazuje državljanstvo države članice Europske unije.
3. Preslika obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, odnosno preslika rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe. Za pravne osobe registrirane u državama članicama Europske unije ispravu o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, koja ne smije biti stariji od šest mjeseci od dana objave natječaja.
4. Brojkama i slovima točno ispisan ponuđeni iznos kupoprodajne cijene.
5. Dokaz o uplati jamčevine.
6. Potvrdu o podmirenim obvezama prema Gradu Vukovaru (izdaje Upravni odjel za financije i nabavu Grada Vukovara) i potvrdu o podmirenim obvezama prema državnom proračunu (izdaje Porezna uprava Vukovar), ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i potvrda o pridržavanju rokova odgode plaćanja, koje ne smiju biti starije od 30 dana.
7. Izjavu prijavitelja kojom se obvezuje da će, u slučaju ako njegova prijava/ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova prijava/ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja prijava/ponuda,
8. Presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj.

Napomena: Ponuda koju dostavljaju fizičke i pravne osobe država članica Europske unije mora biti na hrvatskom jeziku, a dokumentacija koja čini privitak iste prevedena i ovjerena od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
U ponudi se ne smije ništa prepravljati jer će se takva ponuda smatrati nevaljana i neće se razmatrati.

Gradonačelnik Grada Vukovara zadržava pravo, bez navođenja razloga poništiti Natječaj i ne prihvatiti niti jednu ponudu.

VI.
Najpovoljnija ponuda je ona koja ispunjava sve uvjeta iz natječaja, i sadrži najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, a koja ne može biti manja od početne kupoprodajne cijene iz točke 2. ovog natječaja.
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.
Najpovoljniji prvi ponuditelj koji je odustao od ponude, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ako je više sudionika Natječaja ponudilo istu cijenu, prednost ima onaj ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u Gradu Vukovaru.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu za kupljenu nekretninu platiti u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
Grad Vukovar će kupcu izdati tabularnu ispravu radi uknjižbe njegova prava vlasništva u zemljišnu knjigu nakon isplate cjelokupne kupoprodajne cijene.

VII.
Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Vukovarskim novinama i na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenim iznosom kupoprodajne cijene ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno putem pisarnice Grada Vukovara (ured br. 1) na adresu:

Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar
"Ponuda za kupovinu nekretnine u vlasništvu Grada Vukovara – ne otvaraj"

Javno otvaranje ponuda održat će se 11. srpnja 2018. godine, u 10,00 sati u prostorijama Grada Vukovara.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika.

VIII.
Sve dodatne informacije u svezi Natječaja kao i dogovor za obilazak nekretnine koja je predmet prodaje mogu se dobiti u Gradu Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom, ured br. 15, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati, na telefon: 032/456-561 ili 032/456-562.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/18-01/22
URBROJ: 2196/01-02-18-13
Vukovar, 15. lipnja 2018. godine

Gradonačelnik

Ivan Penava, prof.

Obrazac - prijava na Natječaj

 

 

 

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu