N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara - Dr. Franje Tuđmana 13

Temeljem članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara" br. 3/16), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara

I.PREDMET ZAKUPA
Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara u Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 13 (Zlatna dolina), zgrada izgrađena na k. č. br. 1846/1 u k. o. Vukovar, poslovni prostor u prizemlju- lokal 1, kojega čine 2 prostorije i sanitarni čvor, ukupne površine 88,61 m². Poslovni prostor je uređen, opremljen je vodovodnim priključkom i priključkom električne energije.
Pogodan je za obavljanje izdavačke, trgovačke i uslužne djelatnosti kumulativno (izdavanje i prodaja knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke građe, trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim prodavaonicama).

II. POČETNA CIJENA MJESEČNOG ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA
Početna cijena mjesečnog zakupa poslovnog prostora iznosi 40,00 kn/m², što za zakup predmetnog poslovnog prostora ukupno iznosi 3.544,40 kn/mjesečno.
Zakupnina ne sadrži zakonom propisan porez koji je dužan preuzeti zakupnik.

III. VRIJEME ZAKUPA
Poslovni prostori iz članka 1. ovog Natječaja daje se u zakup na vrijeme od 5 (slovima: pet) godina.

IV. STANJE I ULAGANJE U POSLOVNI PROSTOR
Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.
Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti ulaganja potrebna kako bi se u njemu obavljala predviđena djelatnost te redovito održavati poslovni prostor (pod redovitim održavanjem podrazumijeva se ličenje zidova, bojanje i zaštita stolarije i drugi manji popravci na instalacijama i opremi).

V. PLAĆANJE
Za poslovni prostora zakupnik snosi sve režijske troškove i javna davanja.

VI. PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju:
- fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,
- strani državljani kojima je izdana poslovna dozvola,
- pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i
- inozemne pravne osobe koje su u Republici Hrvatskoj osnovale podružnicu,
ako su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predviđena za lokaciju za koju se natječu, pod uvjetom da nemaju nepodmirenu dospjelu obvezu prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i fizička ili pravna osoba se pridržava rokova plaćanja.

VII. PRVENSTVENO PRAVO ZAKUPA
Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji ukoliko ispunjavanju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
Ponuditelj koji se poziva na pravo prednosti pri dostavi ponude za zakup poslovnog prostora u skladu s čl. 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine" br. 121/2017.), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovoga natječaja i sve potrebne dokaze kojima dokazuje prvenstveno pravo na koje se poziva.

VIII. JAMČEVINA
Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početnog iznosa mjesečne zakupnine.
Jamčevina se uplaćuje na IBAN Grada Vukovara HR75 2500 0091 8518 0000 5, model 24, poziv na broj 7722 – OIB
Ponuditeljima koji nisu uspjeli na natječaju uplaćena će se jamčevina vratiti u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, dužan je sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora u roku 30 dana od primitka Odluke iz prethodnog članka (Ugovor se ovjerava kod javnog bilježnika-solemnizira i predstavlja ovršnu ispravu) i preuzeti poslovno prostor, dok u protivnom i u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

IX. PONUDA
Obrazac ponude s privolom nalazi se na Web stranici Grada Vukovara kao privitak ovoga Natječaja
Pisana ponuda mora sadržavati:
1. ime i prezime, OIB, prebivalište, odnosno naziv i sjedište ponuditelja,
2. presliku obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno presliku poslovne dozvole ako je ponuditelj stranac,
3. brojkama i slovima točno ispisan ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,
4. dokaz o uplati jamčevine,
5. oznaku poslovnog prostora za koji se ponuda dostavlja,
6. potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i osoba se pridržava rokova plaćanja (uvjerenje Porezne uprave i uvjerenje Upravnog odjela za financije i proračun Grada Vukovara)
7. IBAN ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj,
8. dokaz da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koju namjerava obavljati,
9. potvrda nadležnog tijela ukoliko se ponuditelj poziva na prednost sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

X. PRIVOLA
Ponuditelji prijavom na natječaj pristaju da Grad Vukovar, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Grad Vukovar s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

XI. DOSTAVA PONUDE I ROK
Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pisarnice Grada Vukovara ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:
Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar,
s naznakom "Ponuda za zakup poslovnog prostora broj 1 – ne otvarati"
Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave Natječaja u „Vukovarskim novinama" i na web stranicama Grada Vukovara, zaključno do 18. kolovoza 2018. godine, predajom ponude u pisarnici Grada Vukovara ili predajom ponude preporučenom pošiljkom.

XII. OTVARANJE PONUDA
Povjerenstvo imenovano od strane gradonačelnika provodi postupak javnog natječaja i utvrđuje ponudu najpovoljnijeg ponuditelja te dostavlja prijedlog gradonačelniku.
Javno otvaranje ponuda održat će se 21. kolovoza 2018. godine u prostorijama uprave Grada Vukovara, s početkom u 10.00 sati.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika.
Nepotpune ponude neće se razmatrati.

XIII. UTVRĐIVANJE NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.
U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude jednaku zakupninu, usmenim nadmetanjem koje provodi Povjerenstvo između tih ponuditelja, utvrdit će ponudu najpovoljnijeg ponuditelja.
Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavanju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

XIV. ODLUKA O IZBORU NAJPOVLJNIJE PONUDE
Odluka o izboru najpovoljnije ponude bit će dostavljena svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja.
Gradonačelnik ima pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, uz pismeno obrazloženje svim ponuditeljima.
XV. OBJAVA NATJEČAJA I INFORMACIJE O POSLOVNOM PROSTORU
Ovaj Natječaj objaviti će se na web stranici Grada Vukovara i u Vukovarskim novinama.
Informacije o poslovnom prostoru mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, na tel. 032/456-563.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
KLASA: 372-03/18-01/15
URBROJ: 2196/01-02-18-2
Vukovar, 1. kolovoza 2018.
Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

 

Obrazac prijave na natječaj

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu