N A T J E Č A J za davanje u zakup zemljišta

Temeljem Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 10/16.) i Odluke KLASA: 944-01/18-01/24, URBROJ: 2196/01-02-18-2 od 09. kolovoza 2018. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Vukovara radi poljoprivredne obrade

PREDMET ZAKUPA

Zemljište u vlasništvu Grada Vukovara, koje se daje u zakup radi poljoprivredne obrade, odnosno dijelovi katastarskih čestica koje u naravi predstavljaju obradivu površinu, a daju u zakup kao cjelina unutar navedenog rednog broja sukladno tablici u nastavku:
K.o. VUKOVAR
R.BR. K.Č.BR POVRŠINA m² LOKACIJA NAPOMENA
I NAMJENA ZAKUPA POČETNA CIJENA GODIŠNJEG ZAKUPA
1. 817 5311 LUŽAC UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
1.062,00 kn
2. 818 812 LUŽAC UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
DRŽANJE PČELA 162,00 kn
3. 826 6064 LUŽAC UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
1.213,00 kn
4. 2622 1970 VOĆARSKA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
394,00 kn
2623
5. 2634 1890 DESNA SUPODERICA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
378,00 kn
2635
6. 4928 2901 MAJURI UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
580,00 kn
7. 5141 4600 AUGUSTA CESARCA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
920,00 kn
5144
8. 5465/2 2138 LIJEVA SUPODERICA VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 428,00 kn
9. 5533 3683 LIJEVA SUPODERICA VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 737,00 kn
10. 5615 4960 KRALJA PETRA SVAČIĆA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 992,00 kn
11. DIO 1299/1
Zona A 2474 PRILJEVO UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 495,00 kn
12. DIO 1299/1
Zona B 28764 PRILJEVO UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 5.753,00 kn
13. DIO 1299/1
Zona D 17774 PRILJEVO UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
3.555,00 kn
14. 1418/3 11927 LUŽAC UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 2.385,00 kn
15. Dio 1437/1 1500 VRBIK VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 300,00 kn
Dio 1438/1
16. 1438/3 309 VRBIK VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 62,00 kn
17. DIO 1440/1 2400 VRBIK VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 480,00 kn
1440/3
DIO 1441/1
Dio 1448/1
18. 2621/1 2904 VOĆARSKA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 580,00 kn
19. 2621/2 2468 VOĆARSKA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 494,00 kn
20. DIO 3110/1 2000 POD BREST UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
400,00 kn
21. DIO 3110/1 1600 POD BREST VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 320,00 kn
22. 4051/10 3168 PETRI SKELA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
DRŽANJE PČELA 634,00 kn
4051/12
4051/13
4051/9

23. 5021/1 8126 ČVORKOVAC VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 1.625,00 kn
24. 5077/2 4354 DUDIK VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 870,00 kn
25. 5188/4 13293 SAJMIŠTE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 2.659,00 kn
26. Dio 4352/10
(uz 4352/8) 326 MARIJE JURIĆ ZAGORKE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
POVRTLARSKA OBRADA 65,00 kn
27. Dio 4352/10
(uz 4352/7) 326 MARIJE JURIĆ ZAGORKE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
POVRTLARSKA OBRADA 65,00 kn
28. Dio 4352/10
(uz 4352/6) 295 MARIJE JURIĆ ZAGORKE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
POVRTLARSKA OBRADA 59,00 kn
29. Dio 4352/10
(uz 4352/5) 392 MARIJE JURIĆ ZAGORKE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
POVRTLARSKA OBRADA 78,00 kn
30. Dio 4352/10
(uz 4352/4) 513 MARIJE JURIĆ ZAGORKE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
POVRTLARSKA OBRADA 103,00 kn
31. Dio 4352/10
(uz 4352/3) 542 MARIJE JURIĆ ZAGORKE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA POVRTLARSKA OBRADA 108,00 kn
32. Dio 4352/10
(uz 4350/1) 331 MARIJE JURIĆ ZAGORKE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
POVRTLARSKA OBRADA 66,00 kn
33. Dio 4352/10
(uz 4350/5) 134 MARIJE JURIĆ ZAGORKE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
POVRTLARSKA OBRADA 27,00 kn
34. 3070/12
3070/13
3070/14 3089 DOBRA VODA VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
DRŽANJE PČELA 618,00 kn
35. 3142/1 6242 NAD PRUGOM UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 1.248,00 kn
36. 3155 2901 SUPODERICA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 580,00 kn
37. 3156 2580 SUPODERICA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 516,00 kn
38. 1418/7
(Dio stare 1418/1) 10648 LUŽAC UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 2.130,00 kn
39. Dio
1420/6 14596 LUŽAC UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 2.919,00 kn
40. Dio 1420/6 i
1420/4
10142 LUŽAC UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
2.028,00 kn
41. 3219/2
3207
3221
3223
3222/1
3222/5 13284 Ul. BAGREMA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 2.656,80 KN

k.o. BOROVO NASELJE
1. 64 717 TRPINJSKA CESTA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
143,00 kn
2. 245 31966 SLAVONSKA VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
6.393,00 kn
3. 247 710 LIČKA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
142,00 kn
4. 248 712 LIČKA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
142,00 kn
5. 249 718 LIČKA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
144,00 kn
6. 250 729 LIČKA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
146,00 kn
7. 813 901 NUŠTARSKA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
180,00 kn
8. 1833 953 SLAVONSKA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
191,00 kn
9. 1854 1219 HERCEGOVAČKA UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
244,00 kn
10. 2480 833 KRALJICE JELENE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
167,00 kn
11. 2502/1 1988 KRALJICE JELENE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
398,00 kn
12. 2502/1 432 KRALJICE JELENE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
86,00 kn

CIJENA ZAKUPNINE I TRAJANJE ZAKUPA

Zemljište se daje u zakup na vrijeme od 1 (slovima: jedne) godine, a početna cijena zakupnine iznosi 2.000,00 kn/ha godišnje.
Zakupnina ne sadrži zakonom propisani porez koji je dužan preuzeti zakupnik.

SUBJEKTI KOJI MOGU SUDJELOVATI NA NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

JAMČEVINA

Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početnog iznosa godišnje zakupnine.
Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Vukovara IBAN HR7525000091851800005, model 24, poziv na broj 5738 – OIB.
Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena će se jamčevina vratiti odmah po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude. Odabranom ponuditelju jamčevina će se vratiti po zaključenju ugovora o zakupu.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda mora sadržavati:
1. Popunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (obrazac se nalazi u privitku natječaja
na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr )
2. Preslika domovnice za fizičke osobe državljane Republike Hrvatske i preslika
dokumenta kojim se dokazuje državljanstvo države članice Europske unije
3. Preslika obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, odnosno preslika rješenja o upisu u sudski
registar za pravne osobe. Za pravne osobe registrirane u državama članicama
Europske unije ispravu o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi
odgovarajući registar, koja ne smije biti stariji od šest mjeseci od dana objave
natječaja
4. Brojkama i slovima točno ispisan ponuđeni iznos godišnje zakupnine po ha bez PDV
5. Dokaz o uplati jamčevine
6. Potvrdu o podmirenim obvezama prema Gradu Vukovaru (izdaje Upravni odjel za
financije i nabavu Grada Vukovara) i potvrdu o podmirenim obvezama prema
državnom proračunu ( izdaje Porezna uprava Vukovar ), ili potvrdu da je sukladno
posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i potvrda o
pridržavanju rokova odgode plaćanja
7. Presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat
uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj.

Napomena: Ponuda koju dostavljaju fizičke i pravne osobe država članica Europske unije mora biti na hrvatskom jeziku, a dokumentacija koja čini privitak iste prevedena i ovjerena od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
U ponudi se ne smije ništa prepravljati jer će se takva ponuda smatrati nevaljana i neće se razmatrati.
Gradonačelnik Grada Vukovara zadržava pravo poništiti Natječaj i ne prihvatiti niti jednu ponudu.

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu godišnju zakupninu.
U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se slijedeći ponuditelj koji je ponudio sljedeću najvišu godišnju zakupninu.

SKLAPANJE UGOVORA

Nakon što nadležni Upravni odjel utvrdi najpovoljniju ponudu, a Gradonačelnik donese Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu najkasnije u roku 30 dana od dana kada je primio pisanu obavijest o izboru najpovoljnije ponude, u suprotnom gubi pravo na povrat jamčevine, a pravo na zaključivanje ugovora o zakupu ima sljedeći najpovoljniji ponuditelj.

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Vukovarskim novinama i na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pisarnice Grada Vukovara ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:
Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar,
s naznakom "Ponuda za zakup zemljišta radi poljoprivredne obrade – ne otvarati"

Javno otvaranje ponuda održat će se 5. rujna 2018. godine, u 09.00 sati u prostorijama Grada Vukovara.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika.

ZAVRŠNE ODREDBE

Sve dodatne informacije u svezi Natječaja kao i dogovor za obilazak nekretnine koja je predmet zakupa mogu se dobiti u Gradu Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom, ured br. 15., svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati, na telefon: 032/456-563.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 944-01/18-01/24
URBROJ: 2196/01-02-18-3
Vukovar, 13. kolovoza 2018. godine

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof

 

Obrazac prijave na natječaj

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu