J A V N I N A T J E Č A J za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara

Temeljem članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15., 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst ), Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 10/16 i 8/18) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Vukovara, KLASA: 944-01/17-01/10, URBROJ: 2196/01-02-18-10 od 11. rujna 2018. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina
u vlasništvu Grada Vukovara

1. PREDMET PRODAJE

Prodaju se nekretnine upisane na katastarskim česticama, i to:

- nekretnina na k.č. br. 616 upisana u zk. ul. br. 5406 k.o. Vukovar, površine 2225 m² u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Vukovaru upisana kao oranica u ul. 08. XII 1944., a u naravi predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište u ulici Priljevo bb u Vukovaru, prema Generalnom urbanističkom planu Grada Vukovara („Službeni vjesnik" br. 5/07, 4/12 i 11/15) namjena predmetne nekretnine je gospodarsko – proizvodna namjena te se ista nalazi unutar granica građevinskog područja Grada Vukovara,
- nekretnina na k.č. br. 617 upisana u zk. ul. br. 1161 k.o. Vukovar, površine 2679 m² u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Vukovaru upisana kao oranica i pašnjak u ul. 08. XII 1944., a u naravi predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište u ulici Priljevo bb u Vukovaru, prema Generalnom urbanističkom planu Grada Vukovara („Službeni vjesnik" br. 5/07, 4/12 i 11/15) namjena predmetne nekretnine je gospodarsko – proizvodna namjena te se ista nalazi unutar granica građevinskog područja Grada Vukovara.

Nekretnine se kupuje prema načelu „viđeno-kupljeno" te se ne priznaju naknadni prigovori na kvalitetu i kvantitetu istih.

2. KUPOPRODAJNA CIJENA ZEMLJIŠTA

Početna kupoprodajna cijena nekretnina koje su predmet prodaje iznosi:
- za nekretninu na k.č. br. 616 k.o. Vukovar 352.000,00 kn,
- za nekretninu na k.č. br. 617 k.o. Vukovar 442.000,00 kn.

3. JAMČEVINA

Natjecatelji su dužni prije javnog otvaranja pisanih ponuda uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene vrijednosti nekretnine za koju se natječu.
Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Vukovara, i to: IBAN HR7525000091851800005 model 24 poziv na broj 7889 – OIB.

Jamčevina će biti vraćena sudionicima Natječaja koji nisu uspjeli na istom u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude, a sudionik koji je uspio na Natječaju, pa odustao gubi pravo na povrat jamčevine. Ako ponuditelj ili njegov punomoćnik nije predao ponudu, nakon što je uplatio jamčevinu, smatra se da je odustao od Natječaja i nema pravo na povrat jamčevine. Sudioniku Natječaja čija ponuda bude prihvaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu zemljišta.
4. SUBJEKTI KOJI MOGU SUDJELOVATI NA NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije

5. SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda mora sadržavati:
1. Popunjen i potpisan obrazac prijave na Natječaj (obrazac se nalazi u privitku Natječaja
na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr )
2. Ime i prezime, OIB, prebivalište, odnosno naziv i sjedište ponuditelja.
3. Preslika domovnice ili osobne iskaznice za fizičke osobe državljane Republike
Hrvatske i preslika dokumenta kojim se dokazuje državljanstvo države članice
Europske unije.
4. Preslika obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, odnosno preslika rješenja o upisu u sudski
registar za pravne osobe. Za pravne osobe registrirane u državama članicama
Europske unije ispravu o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi
odgovarajući registar, koja ne smije biti stariji od šest mjeseci od dana objave
natječaja.
5. Brojkama i slovima točno ispisan ponuđeni iznos kupoprodajne cijene.
6. Dokaz o uplati jamčevine.
7. Potvrdu o podmirenim obvezama prema Gradu Vukovaru (izdaje Upravni odjel za
financije i nabavu Grada Vukovara) i potvrdu o podmirenim obvezama prema
državnom proračunu ( izdaje Porezna uprava Vukovar ), ili potvrdu da je sukladno
posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i potvrda o
pridržavanju rokova odgode plaćanja.
8. IBAN ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije
najpovoljniji ponuditelj.

Napomena: Ponuda koju dostavljaju fizičke i pravne osobe država članica Europske unije mora biti na hrvatskom jeziku, a dokumentacija koja čini privitak iste prevedena i ovjerena od strane ovlaštenog sudskog tumača.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
U ponudi se ne smije ništa prepravljati jer će se takva ponuda smatrati nevaljalom i neće se razmatrati.
Gradonačelnik Grada Vukovara zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, odnosno odustati od prodaje i poništiti Natječaj u svako doba prije donošenja Odluke o prodaji te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na Natječaju.

6. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnija ponuda je ona koja ispunjava sve uvjeta iz Natječaja, i sadrži najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, a koja ne može biti manja od početne kupoprodajne cijene iz točke 2. ovog Natječaja.
Ako je više sudionika Natječaja ponudilo istu cijenu, prednost ima onaj čija je ponuda ranije zaprimljena u Gradu Vukovaru.

7. SKLAPANJE UGOVORA I PLAĆANJE

Nakon što Povjerenstvo utvrdi najpovoljniju ponudu, a Gradonačelnik donese Odluku o prodaji najpovoljnijem ponuditelju, odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o kupoprodaji u roku 8 dana od dana kada je primio pisanu obavijest o izboru najpovoljnije ponude, u suprotnom gubi pravo na povrat jamčevine, a pravo na zaključivanje ugovora o kupoprodaji ima sljedeći najpovoljniji ponuditelj.
Sudioniku Natječaja čija ponuda bude prihvaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu zemljišta, a preostali iznos kupoprodajne cijene za kupljenu nekretninu kupac je dužan platiti najkasnije u roku 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

8. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Rok za dostavljanje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u Vukovarskim novinama i na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenim iznosom kupoprodajne cijene ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno putem pisarnice Grada Vukovara (ured br. 1) na adresu:

Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar
"Ponuda za kupovinu nekretnine u vlasništvu Grada Vukovara – ne otvaraj"

Javno otvaranje ponuda održat će se 09. listopada 2018. godine, u 10.00 sati u prostorijama Grada Vukovara.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika.

9. ZAVRŠNE ODREDBE

Sve dodatne informacije vezane za Natječaj mogu se dobiti u Gradu Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom, ured br. 15, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati, na telefon: 032/456-563.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 944-01/17-01/10
URBROJ: 2196/01-02-18-11
Vukovar, 19. rujna 2018.

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

 

Obrazac

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu