Rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova nakon pisanog testiranja i intervjua

KLASA: 112-01/18-01/8
URBROJ: 2196/01-5-18-12
Vukovar, 20. studenoga 2018.

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavak 5 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za projekte i razvoj, u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, na neodređeno vrijeme, objavljenog u ″Narodnim novinama″ broj 96/18, dana 31. listopada 2018. i na službenoj web-stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr, objavljuje

RANG LISTU KANDIDATA
prema ukupnom broju bodova

Nakon pisanog testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg je kandidat ostvario slijedeći broj bodova:

1. BOJAN BABIĆ 18 bodova

Rang lista objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vukovara i službenoj web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.

Predsjednik Povjerenstva

Dragan Njegić, dipl. oec.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu