RANG LISTU KANDIDATA prema ukupnom broju bodova

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA

KLASA:112-01/18-01/9
URBROJ:2196/01-3-18-21
Vukovar, 20. studenog 2018.

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08., 61/11. i 4/18.- u nastavku teksta), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u radni odnos službenika, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo na radno mjesto Voditelja odsjeka za predškolski odgoj, školstvo, visoko školstvo i sport, objavljenog u „Narodnim novinama" br. 96/18. dana 31. listopada 2018. i na službenoj web stranci Grada Vukovara: www.vukovar.hr, objavljuje

RANG LISTU KANDIDATA
prema ukupnom broju bodova

Nakon pisanog testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg je kandidat ostvario slijedeće bodove:

1. JOSIP PALOŠ 15,8 bodova.

Rang lista objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vukovara i službenoj web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr

Predsjednik Povjerenstva

Igor Antolović

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu