Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti-viši stručni suradnik za obrtništvo

R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,
POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

KLASA: 112-01/19-01/3
URBROJ: 2196/01-5-19-14
Vukovar, 5. ožujka 2019.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za obrtništvo, na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljnog dopusta, u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, objavljenog na službenoj web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Vukovar dana 15. veljače 2019. g. i na službenoj web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr, objavljuje

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)

I.

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti sljedeći kandidati:

1. MARINA PRCE
2. MELANIJA ČURČINAC
3. GORDANA WOODHOUSE
4. LUCIJA CVITKOVIĆ

II.

Podnositeljima prijava koje nisu uredne ili pravodobne te koje ne ispunjavaju neke od formalnih uvjeta oglasa i ne mogu pristupiti pisanom testiranju, upućena je pisana obavijest.

III.

Pisano testiranje održati će se dana

11. ožujka 2019. (ponedjeljak), s početkom u 8,00 sati
u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na oglas. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Pisani test sastojat će se od 20 pitanja. Broj točnih odgovora bit će podijeljen s brojem 2, što će dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10).
Testiranje traje 60 minuta.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na službenoj web stranici Grada Vukovara.

IV.

Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Vukovara u 10,00 sati istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje te će se istog dana s kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju provesti intervju u zgradi Gradske uprave.

V.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Predsjednik Povjerenstva:

Dragan Njegić, dipl. oec.

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu