Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Vukovar I

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
Eugena Kvaternika 27
VUKOVAR

UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 112-03/19-01/1
URBROJ: 2196/01-JT-4-04-19-25
Vukovar, 6. svibnja 2019.

Na temelju članka 26. stavka 1. i 2. te članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo broj 10/9.7, 107/0.7 i 94/13.) te članka 61. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar I Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na svojoj 4. sjednici održanoj 6. svibnja 2019., raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Dječjeg vrtića Vukovar I

- jedan (1) izvršitelj/ica za rad na određeno, puno radno vrijeme

UVJETI ZA RADNO MJESTO:
Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. i članka 37. stavka 1., Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo „Narodne novine" broj 10/97.,107/07. i 94/13.) i članka 2. stavka 1. točka 1. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Službeno glasilo „Narodne novine" broj 133/97.).
Za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj/ica se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeni vjesnik broj 10/97.,107/07. i 94/13.)
Kandidati uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu, u neovjerenoj preslici:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci),
- a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- c) potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- preslika domovnice,
- preslika osobne iskaznice.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Na Natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti sukladno članku 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Službeni vjesnik „Narodne novine" broj 121/17.), uz prijavu na natječaj, dužan/a je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostavi i dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koje može naći na internetskoj stranici resornog Ministarstva https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražite na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Službeni vjesnik „Narodne novine" broj 157/13. i 152/14.) dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih dokaza o ispunjavanju uvjeta, priložiti i dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Vukovar I kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Radi zaštite osobnih podataka, rezultate, obavijesti i slično ćemo objaviti u obliku inicijala i datuma rođenja.
O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Vukovar I http://www.djecjivrticvukovar1.hr/index.php/dokumenti/natjecaji  u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu Dječji vrtić Vukovar I, E. Kvaternika 27, 32000 Vukovar, s naznakom: „Za natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj".

Natječaj će biti objavljen dana 7. svibnja 2019. u javnom glasilu Večernji list, na službenim stranicama Grada Vukovara, Vrtića te HZZ-a.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati, a protiv navedene obavijesti nema se pravo prigovora.

Predsjednica Upravnog vijeća
Kristina Ozdanovac

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu