Natječaj

Na temelju članka 29. stavka 1. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Vukovar, a u svezi s odredbama Zakona o vatrogastvu (NN 106/99,117/01,36/02,96/03,139/04, 174/04, 38/09, 80/10) i temeljem Odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe br. 16-19/04 na sjednici održanoj 30.05.2019. godine, Upravno vijeće raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos za radno mjesto:
- vatrogasac, 5 izvršitelja na neodređeno vrijeme, a radi stjecanja posebnih znanja i vještina u tom zanimanju (popunjavanja postrojbe) s probnim radom od 6 mjeseci.

Osoba mora ispunjavati slijedeće uvjete:

1. da nije starija od 30 godina (kod prvog zaposlenja)
2. da ima srednju stručnu spremu vatrogasnog smjera,
3. da je tjelesno i duševno sposobna za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
4. da nije kažnjavana za kaznena djela protiv imovine, protiv sigurnosti ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti

Prijavi se prilaže:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi
- domovnica
- potvrda o nekažnjavanju
- liječnička svjedodžba

Podnositelj natječaja provesti će ispitivanje sudionika radi utvrđenja i odabira osobe vatrogasca, te donijeti odluku u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave. Podnositelj natječaja zadržava pravo da ne izabere niti jednog od sudionika natječaja.

Prijave na Natječaj mogu se dostaviti poštom na adresu: Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Vukovar, 32000 Vukovar, Trg Matije Gupca 2 ili neposredno u prostorije Javne vatrogasne postrojbe Vukovar, s naznakom „za natječaj".

Rok za dostavu prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama.
Prijave pristigle nakon određenog roka i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Upravno vijeće JVP VUKOVAR
Mario Lozančić, predsjednik

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu