Obrasci

Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika

OBRAZAC ZA POPUNU PODATAKA ZA MOBILNU APLIKACIJU GRADA VUKOVARA               
  Obrazac
OBRAZAC ZA PRIJEM GRAĐANA KOD GRADONAČELNIKA
  Obrazac
OBRAZAC ZA PRIJEM GRAĐANA KOD PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA
  Obrazac
OBRAZAC ZA OBJAVU INTERNET VIJESTI   Obrazac

 


 

Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE DOZVOLE   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O PRODUŽENJU VAŽENJA LOKACIJSKE DOZVOLE   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZMJENI I DOPUNI LOKACIJSKE DOZVOLE   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU GRAĐEVNE ČESTICE   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PROMJENU NAMJENE I UPORABU GRAĐEVINE
  Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE INFORMACIJE   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OBAVIJESTI O POTREBNIM POSEBNIM UVJETIMA   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OBAVIJESTI O UVJETIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA
  Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O GRAĐEVNOJ ČESTICI   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE PARCELACIJSKOG ELABORATA   Obrazac
PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA   Obrazac
PRIJAVA POČETKA RADOVA NA UKLANJANJU GRAĐEVINE   Obrazac
PRIJAVA POKUSNOG RADA
  Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE
  Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZMJENI I DOPUNI GRAĐEVINSKE DOZVOLE   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZMJENI GRAĐEVNE DOZVOLE GLEDE PROMJENE INVESTITORA
  Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA PRIPREMNE RADOVE   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNIH UVJETA-IZDAJE SE LOKACIJSKA DOZVOLA
  Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNIH UVJETA-NE IZDAJE SE LOKACIJSKA DOZVOLA
  Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA-IZDANA LOKACIJSKA DOZVOLA
  Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA-NE IZDAJE SE LOKACIJSKA DOZVOLA
  Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRIVREMENE UPORABNE DOZVOLE
  Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA DIO GRAĐEVINE
  Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA GRAĐEVINU IZGRAĐENU DO 15.02.1968.   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA GRAĐEVINU IZGRAĐENU NA TEMELJU AKTA ZA GRAĐENJE IZDANOG DO 01.10.2007.   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA GRAĐEVINU KOJU JE REPUBLIKA HRVATSKA STEKLA U SVRHU STAMBENOG ZBRINJAVANJA   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA GRAĐEVINU IZGRAĐENU, REKONSTRUIRANU, OBNOVLJENU   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA GRAĐEVINU ČIJI JE AKT ZA GRAĐENJE UNIŠTEN ILI NEDOSTUPAN   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O POSEBNIM DIJELOVIMA ZGRADE - ETAŽIRANJE   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRIJEPISA GRAĐEVINSKE DOZVOLE   Obrazac
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRIJEPISA UPORABNE DOZVOLE   Obrazac

 


 

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju

 

 Obrasci za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za 2017. godinu

1. Otvaranje novih gospodarskih subjekata   Obrazac
2. Razvoj postojećih poduzetnika uz povećanje zaposlenosti
  Obrazac
3. Očuvanje postojećih poduzetnika
  Obrazac
4. Promidžba poduzetništva i obrtništva
  Obrazac
5. Povećanje konkurentnosti kroz standarde kvalitete
  Obrazac
6. Razvoj proizvodnih djelatnosti uz novo zapošljavanje
  Obrazac
7. Uvođenje novih i poboljšanih tehnologija
  Obrazac
8. Razvoj inovativnih proizvoda i usluga
  Obrazac
9. Uvođenje sustava i aplikacija u elektronskom poslovanju
  Obrazac
10. Izrada i prijava projektnih prijedloga
  Obrazac
11. Jačanje konkurentnosti u proizvodnji
  Obrazac
12. Obrazovanje, stručno osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika
  Obrazac
13. Zapošljavanje visoko-obrazovanih osoba
  Obrazac
14. Zapošljavanje teže zapošljivih osoba
  Obrazac
15. Novo zapošljavanje
  Obrazac
16. Pokriće troškova priključaka na distributivne mreže
  Obrazac
17. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju poslovnih prostora
  Obrazac
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
  Obrazac
Ozjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  Obrazac

 

Obrasci za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi iz „Programa bespovratnih potpora u poljoprivredi Grada Vukovara za 2016. godinu
1.Potpora kapitalnim ulaganjima u sektoru biljne proizvodnje Obrazac
2.Sufinanciranje troškova osiguranja ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura od nepovoljnih vremenskih uvjeta Obrazac
3.Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje Obrazac
4.Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih  nasada od tuče Obrazac
5.Potpora za nabavu selekcioniranih matica, novih košnica, pčelarske opreme i  prihrane Obrazac
6.Potpore za  nabavu voćnih sadnica i loznih cijepova Obrazac
7.Potpore za edukaciju i stručno usavršavanje poljoprivrednika Obrazac
8.Potpore za nabavu rasplodne stoke i izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja Obrazac
9.Potpora za spremanje voluminozne krme (bala sjenaže) Obrazac
10.Potpora za izradu tehničke dokumentacije za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata za poljoprivrednu namjenu Obrazac
11.Subvencija  ekološke poljoprivredne proizvodnje Obrazac
12.Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta Obrazac
13.Potpore za razvoj sektora proizvodnje gljiva Obrazac
14.Potpora pripreme projekata za financiranje iz fondova Europske unije ili natječaja koja raspisuju ministarstva Republike Hrvatske Obrazac
Izjava 1
Obrazac
Izjava 2
Obrazac

 


 

Upravni odjel za društvene djelatnosti

1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I SPORTSKIM MANIFESTACIJAMA

Dokument
1.1 Obrazac prijave programa sportske manifestacije
  Obrazac
1.2 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  Obrazac
1.3 Izvještajni obrazac
  Obrazac
1.4 Opći podaci o nosiocu programa (OP)
  Obrazac
1.5 Obrazac prijave programa - Sportsko rekreacijske aktivnosti
  Obrazac
1.6 Obrazac prijave programa - Tekuće donacija-sport
  Obrazac
1.7 Obrazac proračuna programa ili projekata
  Obrazac
1.8 Obrazac PROR - POT
  Obrazac
1.9 Obrazac suglasnosti
  Obrazac
1.10 Kontrolna lista
  Obrazac
1.11 Ugovor sport
  Obrazac

2. PROGRAM JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE  SKRBI I HUMANITARNE DJELATNOSTI, UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RATA TE DRUGIM PODRUČJIMA OD INTERESA ZA GRAD VUKOVAR

  Dokument
2.1 Uputa za prijavitelje
  Uputa
2.2 Procjena kvalitete prijave
  Obrazac
2.3 Opis programa ili projekta
  Obrazac
2.4 Proračun
  Obrazac
2.5 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  Obrazac
2.6 Popis priloga
  Uputa

2.7 Kontrolna lista

  Uputa
 

3. ODLUKA O NAČINU RASPODJELE SREDSTAVA UDRUGAMA ZA 2017.

 
1. Tekst javnog poziva za drustvene djelatnosti
  Uputa
2. Upute za prijavitelje drustvene djelatnosti
  Uputa
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta za drustvene djelatnosti
  Obrazac
3.2. Ogledni obrazac proracuna za drustvene djelatnosti
  Obrazac
3.4. Ogledni obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  Obrazac
3.5. Popis priloga
  Uputa
3.6. Kontrolna lista
  Uputa
4. Procjena kvalitete prijave drustvene djelatnosti
  Uputa
4. Procjena kvalitete prijave drustvene djelatnosti naslovna
  Uputa
5.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
  Obrazac
5.2. obrazac za redovna godisnja izvjeca udruga drustvene djelatnosti 2017
  Obrazac

 
SPORT - OBRAZAC GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2016. GODINU   Obrazac
UDRUGE - OBRAZAC ZA IZRADU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE  SKRBI I HUMANITARNE DJELATNOSTI, UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RATA TE DRUGIM PODRUČJIMA OD INTERESA ZA GRAD VUKOVAR ZA 2016. GODINU   Obrazac
ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU NAKNADU ZA NOVOROĐENO DIJETE 
  Obrazac

 


 

Upravni odjel za kulturu i turizam

UDRUGE - OBRAZAC ZA IZRADU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA KULTURE I TEHNIČKE KULTURE ZA 2016. GODINU

    
Obrazac

 


 

1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI ZA 2016. GODINU                                       

  Dokument
1.1. Uputa za prijavitelje   Uputa
1.2. Procjena kvalitete prijave   Obrazac
1.3. Opis programa ili projekta   Obrazac
1.4. Proračun   Obrazac
1.5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja   Obrazac
1.6. Izjava o partnerstvu   Obrazac
1.7. Životopis   Obrazac
1.8. Popis priloga   Uputa
1.9. Kontrolna lista  

Uputa

PROGRAM JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE
SKRBI I HUMANITARNE DJELATNOSTI, UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG
RATA TE DRUGIM PODRUČJIMA OD INTERESA ZA GRAD VUKOVAR

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu