Natječaj za zakup prodajnih mjesta (klupa) na Gradskoj tržnici Vukovar

Grad Vukovar raspisao je natječaj za zakup prodajnih mjesta (klupa) na Gradskoj tržnici Vukovar. Rok za podnošenje ponuda istječe 23. ožujka 2019. godine.

Opširnije...

NATJEČAJ za davanje u zakup prostora na Plivalištu Vukovar (ponovljeni)

Temeljem članka 19. stavka 1. točke 15. Statuta Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar" – pročišćeni tekst, URBROJ: 315/18, Upravno vijeće Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar" raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup prostora na Plivalištu Vukovar

(ponovljeni)

 

Opširnije...

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA OD POSEBNE VAŽNOSTI U VLASNIŠTVU GRADA VUKOVARA

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama od posebne važnosti u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 11/18) i Odluke o prodaji nekretnina („Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 7/18), Ivan Penava, prof., gradonačelnik Grada Vukovara, raspisuje

Opširnije...

Natječaj za zakup prostora

Temeljem članka 19. stavka 1. točke 15. Statuta Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar" – pročišćeni tekst, URBROJ: 315/18, Upravno vijeće Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar" raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup prostora na Plivalištu Vukovar

Opširnije...

Natječaj za davanje u zakup reklamnih panoa na autobusnim stajalištima u gradu Vukovaru

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za davanje u zakup reklamnih panoa na autobusnim stajalištima u gradu Vukovaru

Opširnije...

POZIV NA RADNI SASTANAK IZMEĐU TVRTKE PODRAVKA D.D., MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVATSKIH BRANITELJA S PODRUČJA VSŽ

Sastanak će se održati 9. siječnja 2019. godine, u velikoj županijskoj vijećnici na adresi Županijska 9, Vukovar, s početkom u 11:00 sati, a na kojem će nazočiti i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

Opširnije...

DOPUNA NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U PROIZVODNOM CENTRU I CENTRU INOVATIVNOG PODUZETNIŠTVA POSLOVNO-INOVACIJSKOG CENTRA VUKOVAR (BIC VUKOVAR - ZGRADA POLY)

Na temelju članaka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11 i 64/15), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara" broj: 3/16) i članka 9. Pravilnika o zakupu poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly, Klasa: 372-03/16-01/20, Ur.broj: 2196/01-02-16-1 od 30. kolovoza 2016. i Klasa: 372-03/16-01/20, Ur.broj: 2196/01-02-17-57 od 11. srpnja 2017, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

Opširnije...

Javni poziv za upis djece u program predškole Interkulturne osnovne škole "Dunav"

Javni poziv za upis djece u program predškole Interkulturne osnovne škole "Dunav"

Opširnije...

Program CEF (Connecting Europe Facility)

hr square cef logoProgram CEF (Connecting Europe Facility) financijski je instrument osnovan za dodatna ulaganja u izgradnju nove te unaprjeđenje postojeće prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture iz kojeg države članice mogu financirati projekte.

Opširnije...

Raščišćavanje ruševina u gradu Vukovaru

Uskoro kreće uklanjanje ratom oštećenih objekata i raščišćavanje ruševina u gradu Vukovaru. Oružane snage Republike Hrvatske će u sklopu provedbe inženjerske obuke, pružajući pomoć Gradu Vukovaru, ukloniti ruševine i oštećene objekte za koje su vlasnici podnijeli zahtjev ili dali izjavu o suglasnosti.

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu