Javni poziv na uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju zgrade i sportske dvorane (dogradnja i nadogradnja) OŠ Nikole Andrića u Vukovaru, izgradnja parkirališta i sportskih terena

KLASA: UP/I-361-03/16-01/044
URBROJ: 2196/01-2-16-02-LJB
Vukovar, 11.10.2016. godine

 Javni poziv za uvid u spis predmeta
OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA, HR-32000 Vukovar, Voćarska 1
– dostavlja se

I. Pozivaju se vlasnici nekretnine k.č.br. 2704 k.o. Vukovar za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelji drugih stvarnih prava na toj nekretnini, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola, da izvrše uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole za:

- rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene, osnovno školska ustanova - rekonstrukcija zgrade i sportske dvorane Osnovne škole Nikole Andrića, izgradnja parkirališta i sportskih terena, 3. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 2704 k.o. Vukovar (Vukovar, Voćarska 1).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.10.2016. godine u vremenu od 9,00 - 11,00 sati, na lokaciji - Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, soba 14/I. kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.


ADMINISTRATIVNI TAJNIK ZA OBAVLJANJE UPRAVNIH
POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
Ljiljana Bandov, građ.teh.


DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča Grada Vukovara
2. Portal Grada Vukovara
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
4. U spis, ovdje

 

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu