Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete na području grada Vukovara

36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 147/14, 36/15), članka 5. stavka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 1/05, 5/12 i 13/16) Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete
na području grada Vukovara

I. Predmet javnog natječaja je obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete na području Grada Vukovara.

II. Komunalna djelatnost javne rasvjete obuhvaća poslove upravljanja, održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz Grad i nerazvrstanih cesta, a naročito tekuće održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, zamjenu dotrajalih stupova, rasvjetnih armatura, bojanje rasvjetnih stupova, prigodne blagdanske dekoracije te stručni nadzor radova i utroška električne energije, bez plaćanja utroška električne energije.

III. Obavljanje predmetne komunalne djelatnosti na temelju ugovora može se povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje te vrste djelatnosti, ukoliko ispunjava uvjete iz ovog natječaja.
IV. Obavljanje predmetne djelatnosti povjeriti će se na razdoblje od 4 (četiri) godine.

V. Zainteresirani ponuditelji dokumentaciju za natječaj mogu preuzeti na adresi: GRAD VUKOVAR – Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša., 32000 Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, soba br. 6, odnosno zatražiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

VI. Uz ponudu moraju biti priložene sljedeće isprave:

-ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar kojom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost za obavljanje komunalne djelatnosti koji su predmet javnog natječaja,
-potvrdu Upravnog odjela za financije i proračun Grada Vukovara o podmirenim dospjelim obvezama prema Gradu po bilo kojoj osnovi,
-potvrdu porezne uprave o podmirenju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
-dokaz o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se radi o pravnoj osobi odnosno vlasnika obrta, koji se daje u obliku izjave ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela,
-dokaz o bonitetu-BON 1 ili istovjetnu ispravu izdanu ili ovjerenu od strane nadležnog tijela,
-dokaz o solventnosti-BON 2,
-reference ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet javnog natječaja (oprema, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi sa potvrdama naručitelja da su uredno i kvalitetno izvršeni) i
-jamstvo za ozbiljnost ponude i uredno izvršenje ugovora
izjavu o prihvaćanju uvjeta natječajne dokumentacije, izjavu da će svi radovi biti izvedeni kvalitetno i prema hrvatskim normama uz jamstva za izvedene radove i jamstvo za ugrađene dijelove
-izjavu o trajanju odziva na poziv
-izjavu o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

Natječajnom dokumentacijom detaljno su određeni minimalni uvjeti koji se dokazuju navedenim ispravama te oblici i načini dostave isprava.

VII. Cijena se daje na godišnjoj bazi sukladno troškovniku iz natječajne dokumentacije. Obračunsko razdoblje za plaćanje je mjesec dana, a rok plaćanja je u roku od 30 dana po ispostavljenom računu, ovjerenom od strane naručitelja Grada Vukovara.

VIII. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće Grada Vukovara temeljem rezultata provedenog natječaja. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda sa najnižom cijenom, ako ponuditelj ispunjava ostale uvjete iz ovog natječaja i natječajne dokumentacije izrađene od Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

IX. Ponude se dostavljaju se na adresu naručitelja: Grad Vukovar, 32000 Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI JAVNE RASVJETE".

X. Rok za dostavu ponude je 07.12.2016. godine do 12:00 sati. Bez obzira na način dostave, ponude moraju biti zaprimljene u urudžbenom zapisniku (soba br. 1) do naznačenog roka.

XI. Pristigle ponude će se otvarati 07.12.2012. godine u 12:05 sati, na sjednici Komisije za provedbu postupka za povjeravanje komunalnih poslova temeljem pisanog ugovora, u prostorijama Grada Vukovara, na adresi Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ovlašteni ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja.

XII. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Grad Vukovar zadržava pravo da ne izabere niti jednu pristiglu ponudu.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, profesor

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu