Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole za izgradnju spojne ceste između ulica Lijeva bara i Augusta Cesarca u Vukovaru

KLASA: UP/I-361-03/16-01/052
URBROJ: 2196/01-2-16-05-LJB
Vukovar, 24.11.2016. godine

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD VUKOVAR, HR-32000 Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

– građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa
- spojna cesta između ulica Lijeva bara i Augusta Cesarca, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 4459, 4460/1, 4471/1 i 4482 k.o. Vukovar.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.12.2016. godine od 9,00 do 11,00 sati u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, ured broj 14 (1. kat).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

ADMINISTRATIVNI TAJNIK ZA OBAVLJANJE UPRAVNIH
POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
Ljiljana Bandov, građ.teh.

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča Grada Vukovara
2. Portal Grada Vukovara
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
4. U spis, ovdje

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu