JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta - javna rasvjeta dijela državne ceste DC-2

KLASA: UP/I-350-05/16-01/07
Ur.broj: 2196/01-2-16-02
Vukovar, 12. prosinac 2016. godine

Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom, na temelju čl.115. st.1. i čl.142. st.1. Zakona o prostornom uređenju ( NN br. 153/13 ) u postupku izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu Grad Vukovar, Dr.F.Tuđmana 1, OIB 50041264710 zastupan po gradonačelniku Ivan Penava prof. upućuje:

JAVNI POZIV

na uvid u spis predmeta i davanje izjašnjenja vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama, odnosno kat. česticama ili dijelovima kat. čestica na kojima se planira zahvat u prostoru: k.č.br. 6680/1, 7052/1, 7052/2, 7052/3, 7053, 7054/3, 7054/4, 7054/1 k.o. Vukovar te česticama koje graniče sa istima.
Uvid u spis predmeta - Idejni projekt, i davanje izjašnjenja odnosi se na zahvat u prostoru:
- objekt: javna rasvjeta dijela državne ceste DC-2 od Memorijalnog groblja do ulice Vučedol i ulice Vučedol do Muzeja vučedolske kulture
- investitor: Grad Vukovar
- lokacija: Vukovar, ul. Vučedol; kat.čestice br: 6680/1, 7052/1, 7052/2, 7052/3, 7053, 7054/3, 7054/4, 7054/1 k.o. Vukovar
- idejni projekt: „Nova.kux" d.o.o., Osijek, I. Gundulića 36 B
- oznaka projekta: 25/16 iz svibnja 2016. godine
Uvid u Idejni projekt izvršit će se u prostorijama ovog upravnog odjela, Dr. F. Tuđmana 1, Vukovar dana 27. 12. 2016. godine u vremenu od 10,00 do 14.00 sati, soba br. 14.
Na uvid spis predmeta i davanje izjašnjenja je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugi dokument kojim se dokazuje svojstvo stranke. Uvid u idejni projekt može se izvršiti osobno ili putem opunomoćenika koji će ih zastupati u predmetnom postupku. Ukoliko se stranka ne odazove ovom pozivu smatrati će se je pružena mogućnost uvida u spis predmeta i da nema primjedbi te se lokacijska dozvola može izdati. Ako se pozivu na uvid stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati, uvid se može izvršiti i naknadno u prostorijama ovog upravnog odjela, ali najkasnije u roku od osam dana od dana određenog u ovom pozivu. U tom slučaju stranka je dužna dokazati opravdanost zbog kojih se nije mogla odazvati u određenom roku.

VODITELJ POSTUPKA
Đorđe Njegić, dipl.ing.arh.

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu