Natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta radi postavljanja kioska

Temeljem članka 14. i 68. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 13/16), članka 2. stavka 2. točke 1. i članka 4. Pravilnika o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta i zemljišta na javnim površinama ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 8/10, 9/11, 7/15) i Odluke o mjestima i uvjetima trgovine na malo izvan prodavaonica ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 2/12 i 10/14), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta i zemljišta na javnim površinama radi postavljanja kioska

Članak 1.

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta i zemljišta na javnim površinama za postavljanje kioska na području Grada Vukovara na lokaciji:
1. Vukovar, Županijska ulica, ispred kućnog broja 54, na k.č. 7132 k.o. Vukovar, 1mjesto za postavljanje kioska,
2. Vukovar, križanje ulica Kralja Zvonimira i Hrvatskog zrakoplovstva na k.č. 209/1, 1 mjesto za postavljanje kioska
3. Vukovar, ulica Sajmište – ispred zgrade Doma zdravlja, na dijelu k.č.br. 7137 k.o. Vukovar, 1 mjesto za postavljanje kioska.
4. Vukovar-Sotin, ulica Hrvatske nezavisnosti, ispred kućnog broja 6 na k.č 1467 k.o. Sotin, 1 mjesto za postavljanje kioska
5. Vukovar-Lipovača, ulica Sv. Ane, ispred kućnog broja 30, na k.č. 482, k.o. Lipovača, 1 mjesto za postavljanje kioska.

Članak 2.

Namjena kioska prema lokacijama:
a) za lokaciju pod rednim brojem 1.i 2. - poslovna namjena ( trgovačka i obrtnička djelatnost kao i pružanje drugih usluga koje se mogu obavljati u ovakvoj vrsti objekta),
b) za lokaciju pod rednim brojem 3., 4. i 5. - prodaja novina i duhanskih proizvoda.

Članak 3.

Kiosk mora zadovoljiti uvjete postavljanja:
- pravokutnog tlocrta,
- dimenzije mogu biti:
o dužine 5,00 m, širine 2,40 m, visine 3 m, za lokaciju 1. i 2.
o dužine 3,60 m, širine 2,40 m, visine 3 m, za lokaciju 3, 4. i 5.
- metalne konstrukcije, obloženi dvostrukim ravnim limom u kombinaciji sa staklom,
- ravnog krova.

Članak 4.

Grad Vukovar kao zakupodavac nije obvezan osigurati priključak struje, vode i kanalizacije.

Članak 5.

Početna cijena mjesečnog zakupa zemljišta utvrđuje se:
- za lokaciju 1. i 2. (I. zona) u iznosu od 25,00 kn/m²,
- za lokaciju 3. (II. zona) u iznosu od 20,00 kn/m2,
- za lokaciju 4. i 5. (II. zona)u iznosu od 18,00 kn/m².
Zakupnina ne sadrži zakonom propisan porez na korištenje javnih površina koji je dužan preuzeti zakupac.

Članak 6.

Lokacije iz članka 1. ovog Natječaja daju se u zakup na vrijeme od 5 (slovima: pet) godina.

Članak 7.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju:
- fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,
- strani državljani kojima je izdana poslovna dozvola,
- pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i
- inozemne pravne osobe koje su u Republici Hrvatskoj osnovale podružnicu,
ako su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predviđena za lokaciju, te ako nemaju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Gradu Vukovaru.

Članak 8.

Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početnog iznosa mjesečne zakupnine.
Jamčevina se uplaćuje na IBAN Grada Vukovara broj: HR7525000091851800005, model HR24, poziv na broj 5738 - OIB
Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena će se jamčevina vratiti odmah po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, a najpovoljnijem ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Članak 9.

Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

Članak 10.

Pisana ponuda mora sadržavati:
1. ime i prezime, OIB, prebivalište, odnosno naziv i sjedište ponuditelja,
2. presliku obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, presliku rješenja o upisu u sudski registar za
pravne osobe odnosno presliku poslovne dozvole ako je ponuditelj stranac,
3. brojkama i slovima točno ispisan iznos mjesečne zakupnine po 1m²,
4. dimenzije kioska,
5. dokaz o uplati jamčevine,
6. potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Vukovaru (uvjerenje Porezne uprave i potvrda Upravnog odjela za financije i nabavu),
7. presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj,
8. izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćana, sklopiti ugovor o zakupu na njegov trošak
9. izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana računajući od dana otvaranja ponuda.

Članak 11.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pisarnice Grada Vukovara ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:
Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar,
s naznakom "Ponuda za zakup zemljišta radi postavljanja kioska – ne otvarati"

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave Natječaja u "Vukovarskim novinama" i objave na web stranici www.vukovar.hr.
Danom predaje prijave smatra se dan predaje prijave u pisarnicu Grada Vukovara, odnosno dan predaje prijave na poštu preporučenom pošiljkom.

Članak 12.

Javno otvaranje ponuda održat će se u četvrtak, 12. siječnja 2017. god. u prostorijama uprave Grada Vukovara, s početkom u 12,00 sati.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika.
Nepotpune ponude neće se razmatrati.
U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude jednaku zakupninu, usmenim nadmetanjem između tih ponuditelja utvrdit će se najpovoljnija ponuda.

Članak 13.

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Članak 14.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je prije potpisa Ugovora o zakupu uplatiti novčani iznos u visini tri (3) mjesečne zakupnine, a kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.
U slučaju neispunjenja navedene obveze, držat će se da je najpovoljniji ponuditelj odustao od potpisa Ugovora o zakupu, te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja od ponude iz bilo kojeg razloga isti gubi pravo na povrat jamčevine.

Članak 15.

Ukoliko ne pristigne niti jedna ponuda, Natječaj ostaje otvoren dok se ne javi prvi ponuditelj kojem će se zemljište dati u zakup u visini početnog iznosa zakupnine.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 944-15/16-01/53
URBROJ: 2196/01-02-16-2
Vukovar, 22. prosinca 2016. godine

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu