P O Z I V za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara za 2017. godinu

Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/04 i 1/10), Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara objavljuje

P O Z I V
za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara za 2017. godinu

1. Javna priznanja Grada Vukovara su:
-Proglašenje počasnim građaninom Grada Vukovara: može se proglasiti osoba zaslužna za promicanje položaja i ugleda Grada Vukovara, njegovih odnosa s drugim gradovima u
zemlji i inozemstvu, razvoj Grada ili pojedinih njegovih dijelova te za promicanje demokratskog društva, suvereniteta, samostalnosti, samobitnosti i ugleda Republike Hrvatske na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.
-Nagrada za životno djelo: može se dodijeliti fizičkoj osobi koja je svojim višegodišnjim radom ostvarila izuzetna postignuća na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života kojima se doprinosi razvoju Grada.
-Medalja Grada Vukovara: može se dodijeliti fizičkoj i pravnoj osobi za zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih područja društvenog života Grada.
-Plaketa Grada Vukovara: može se dodijeliti fizičkoj i pravnoj osobi za postignuća u gospodarstvu, kulturi, obrazovanju, odgoju, sportu, zdravstvu, socijalnoj zaštiti,
obrani Grada i drugim djelatnostima kojima se doprinosi razvoju Grada.

2. Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara mogu dati pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem na području Grada Vukovara i to:
- vijećnici Gradskog vijeća
- gradonačelnik Grada Vukovara
- radna tijela Gradskog vijeća
- građani
- udruge
- poduzeća i ustanove
- vjerske zajednice
- druge pravne i fizičke osobe
3. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju biti u pisanom obliku i moraju
sadržavati:
- podatke o podnositelju inicijative,
- životopis, odnosno podatke o osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja,
- jasno određenje za koje se javno priznanje predlaže,
- odgovarajuće obrazloženje s potrebnom dokumentacijom kojom se isto potkrepljuje,
- predlagatelj može predložiti samo jednu fizičku ili pravnu osobu za jedno od priznanja it točke 1. ovog poziva.
4. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se Odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara zaključno sa 1. ožujka 2017. na adresu:
Grad Vukovar, dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar.
5. Odbor razmatra prispjele prijedloge, utvrđuje prijedloge za dodjelu javnih priznanja i
prosljeđuje ih Gradskom vijeću na odlučivanje.
6. Javna priznanja se uručuju fizičkim i pravnim osobama na svečanoj sjednici Gradskog
vijeća Grada Vukovara za Dan grada Vukovara.
7. Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Upravnom Odjelu za opće poslove i ured gradonačelnika Grada Vukovara na telefon broj: 032/456-522 ili na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
8. Poziv će biti objavljen u Vukovarskim novinama i na web stranici Grada Vukovara, www.vukovar.hr

Javna priznanja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
KLASA: 021-05/17-01/1
URBROJ: 2196/01-01-17-13
Vukovar, 12. siječnja 2017.


Predsjednik Odbora
Pilip Karaula

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu