Javni poziv - "3. svibnja - Dan grada Vukovara"

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine" broj 26/15) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje programa obilježavanja „3. svibnja – Dana grada Vukovara" za 2017. godinu (u daljnjem tekstu Poziv)

I.
Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za sudjelovanje u obilježavanju „3. svibnja – Dana grada Vukovara" u 2017. godini (u daljnjem tekstu Poziv).

II.
Ukupno planirana vrijednost Poziva je 200.000,00 kuna. raspoređena u području
- Razdjel R110, Glava R110.2, Program 110.2.1., Aktivnost 110.2.1.4. Gradske manifestacije

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu je 50.000,00 kuna.

III.
Rok za podnošenje prijedloga programa je 28. ožujka 2017. godine.

IV.
Predlažu se programi koji na primjeren i dostojanstven način obilježavaju proslavu Dana grada Vukovara. Prihvatljivi programi, koji će se vremenski održavati od 27. travnja do 07. svibnja 2017. godine, su iz sljedećih područja:
- kulture (glazbene, kazališne, likovne, folklorne, književne i druge djelatnosti),
- estrade (zabavno – glazbeni programi),
- sporta,
- ostalih djelatnosti iz nespomenutih područja društvenog, kulturnog i turističkog života koja mogu biti sastavni dio navedenog obilježavanja.

V.
Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve pravne osobe, ustanove i udruge, koje vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima i koje ispunjavaju svoje ugovorne obveze prema Gradu Vukovaru te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
Uz obrazloženje prijedloga programa za sudjelovanje u obilježavanju „3. svibnja – Dana grada Vukovara" u 2017. godini (na propisanom obrascu) predlagatelji su dužni dostaviti Suglasnost, izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja i financijski plan (sa specificiranim troškovima za izvršenje prijedloga u kojemu će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koje osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora te o dijelu sredstava čije se osiguravanje očekuje iz Proračuna Grada Vukovara).
Ustanova ili udruga je obvezna priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u ustanovi ili udruzi ne vodi kazneni postupak (preslika Uvjerenja nadležnog suda, ne starijeg od šest mjeseci, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak) te da ustanova ili udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez (Potvrda Ministarstva financija/ Porezne uprave, ne starija od 6 mjeseci, o stanju javnog dugovanja).

VI.
Odluku o prihvaćanju/neprihvaćanju prijedloga donosi Povjerenstvo za obilježavanje „Dana grada Vukovara" o čemu će predlagatelji biti obaviješteni.

Sve ustanove ili udruge čiji prijedlog bude ocijenjen prihvatljivim s Gradom Vukovarom sklopit će ugovor o financiranju iz javnih izvora.

VII.

Prijedlozi se dostavljaju preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na sljedeću adresu:

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za društvene djelatnosti,
Ulica dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

s napomenom:
Povjerenstvo za obilježavanje „3. svibnja – Dana grada Vukovara"

VIII.
Pisani prijedlozi programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Grada Vukovara.

KLASA:610-02/17-01/3
URBROJ:2196/01-02-17-2
Vukovar, 27. veljače 2017. godine
GRADONAČELNIK:
Ivan Penava, prof.

Obrazac prijave programa

Obrazac - Suglasnosti

Ugovor

Obrazac PROR-POT

obrazac-izvjeca-udruga-Dan grada Vukovara-2017

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

 

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu