Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole za izgradnju pristupne ceste i parkirališta višestambenih zgrada u Dunavskoj ulici u Vukovaru

KLASA: UP/I-361-03/17-01/006
URBROJ: 2196/01-2-17-04-LJB
Vukovar, 27.02.2017. godine

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD VUKOVAR, HR-32000 Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1
- dostavlja se

I. Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

- građenje građevine infrastrukturne namjene - pristupna cesta i parkiralište višestambenih zgrada u Dunavskoj ulici u Vukovaru, 3. skupine,

na budućoj novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 1128/3 k.o. Vukovar, koja će se formirati od katastarskih čestica k.č.br. 1123/1, 1123/2, 1124/1, 1124/2, 1125 i 1128/1 k.o. Vukovar i dijelovima katastarskih čestica k.č.br. 1779/1 i 1779/2 k.o. Vukovar.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.03.2017. godine od 9,00 do 11,00 sati u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, ured broj 14 (1. kat).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

ADMINISTRATIVNI TAJNIK ZA OBAVLJANJE UPRAVNIH
POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
Ljiljana Bandov, građ.teh.

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča Grada Vukovara
2. Portal Grada Vukovara
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
4. U spis, ovdje

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu