Trajni Javni poziv za davanje u zakup sajamskih kućica

Na temelju čl. 1 Pravilnika o izmjenama Pravilnika o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta i zemljišta na javnim površinama (KLASA:944-15/10-01/65 URBRJ:2196/01-02-17-15 od 24. ožujka 2017.) i članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

Trajni Javni poziv
za davanje u zakup sajamskih kućica

Članak 1.
Grad Vukovar će omogućiti korištenje sajamskih kućica u svom vlasništvu za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga.

Članak 2.
U svrhu pružanja trgovačkih i ugostiteljskih usluga iz članka 1. ovog Javnog poziva, Grad Vukovar će dati u zakup sajamske kućice putem Javnog poziva uz početnu cijenu zakupnine od 400,00 kuna mjesečno. Veličina sajamske kućice iznosi 2m x 2m (4m2).

Članak 3.
Ponuđači moraju biti pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.

Članak 4.
Zainteresirani ponuđači trebaju predati pisanu ponudu.
Pisana ponuda treba sadržavati sljedeće:

1. Ime i prezime i naziv pravne ili fizičke osobe s adresom sjedišta, OIB-om i kontaktima
2. Preslika rješenja o upisu djelatnosti u odgovarajući registar
3. Ponuđenu cijenu zakupnine
4. Potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Vukovaru, ne starija od 6 mjeseci
5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga, ne starija od 6 mjeseci
6. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom

Članak 5.
Prihvatit će se ponude s najvišim ponuđenim iznosom zakupnine uz ispunjavanje svih ostalih uvjeta iz Poziva. S ponuđačem koji zadovolji uvjete Javnog poziva sklopit će se Ugovor.

Članak 6.
Za provođenje ovog Javnog poziva zadužuje se Upravni odjel za kulturu i turizam.

Članak 7.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Grada Vukovara.

Članak 8.
Ponude se dostavljaju na adresu:

Grad Vukovar
Upravni odjel za kulturu i turizam
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
s naznakom „ZA JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP SAJAMSKIH KUĆICA – NE OTVARAJ".

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 334-01/17-01/2
URBROJ: 2196/01-02-17-2
U Vukovaru, 14. ožujka 2017.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu