Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - Rekonstrukciju državne ceste D2 u Vukovaru, Kudeljarska ulica i Ulica Priljevo

KLASA: UP/I-361-03/17-01/010
URBROJ: 2196/01-2-17-05
Vukovar, 04.04.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
- dostavlja se

I. Pozivaju se stranke u postupku (Investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - Rekonstrukciju državne ceste D2 u Vukovaru, Kudeljarska ulica i Ulica Priljevo, L=2,86 km, 1. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 7131/1, 7131/2, 7138, 392/2, 582, 1009 i 1297/1 k.o. Vukovar
- Investitor: Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3
- Glavni projekt: ZOP: REN-151/2015, Osijek, od listopada 2016. godine, glavni projektant: mr.sc. Josip Bošnjak, dipl.ing.građ., Rencon d.o.o., HR-31000 Osijek, Vijenac I. Mažuranića 8

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, ured br. 14 - 1. kat, dana 18. travnja 2017. godine (utorak) u vremenu od 9,00 - 11,00 sati.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK
ZA OBAVLJANJE UPRAVNIH POSLOVA
PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
Goran Banov, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča Grada Vukovara,
2. Mrežna stranica Grada Vukovara,
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
4. U spis, ovdje.

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu