Javni poziv ugostiteljima za iskazivanje interesa za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u okviru obilježavanja „Prvosvibanjskog izleta u Adici."

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

Javni poziv ugostiteljima
za iskazivanje interesa za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u okviru obilježavanja „Prvosvibanjskog izleta u Adici.", 1. svibnja 2017.

I.
Grad Vukovar kao suorganizator manifestacije „Prvosvibanjskog izleta u Adici", 1. svibnja 2017. godine poziva ugostitelje za postavljanje šatora u Adici na k.č.br.1497, k.o. Vukovar, radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

II.
U sklopu manifestacije dopustiti će se odabranom ugostitelju korištenje javne površine za postavljanje šatora, bijele boje, veličine 30x10 (300m2) bez naknade, uz uvjet da će isti ustupiti šator Gradu Vukovaru za podjelu hrane.

III.
Grad Vukovar uvjetuje da ponuđači moraju biti pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.

IV.
Pisana ponuda treba sadržavati slijedeće:
1. Ime i prezime i naziv tvrtke ili obrta s adresom sjedišta, OIB-om i kontaktima
2. Opis tvrtke i načine pružanja usluga
3. Preslika rješenja o upisu djelatnosti u odgovarajući registar
4. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom
5. Potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Vukovaru, ne starija od 6 mjeseci
6. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga, ne starija od 6 mjeseci

V.
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada Vukovara.

VI.
Prihvatiti će se ponuda s najboljim uvjetima tvrtke ili obrta uz ispunjavanje svih ostalih uvjeta iz Javnog poziva. U slučaju da pristignu dvije ili više ponuda, o odabiru ugostitelja odlučiti će Povjerenstvo za Javni poziv ugostiteljima, osnovano od strane Grada Vukovara. S odabranim ponuđačem Grad Vukovar sklopit će Ugovor.

VII.
Ponude se dostavljaju na adresu: Grad Vukovar, Upravni odjel za kulturu i turizam, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar, s naznakom „ZA JAVNI POZIV UGOSTITELJIMA – NE OTVARAJ".

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 610-02/17-01/4
URBROJ: 2196/01-02-17-8
U Vukovaru, 7. travnja 2017.
GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

 

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu