Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje nadstrešnice tribine

KLASA: UP/I-361-03/17-01/013
URBROJ: 2196/01-2-17-04
Vukovar, 31.05.2017.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
- dostavlja se

I. Pozivaju se investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini k.č. br. 4483/2 k.o. Vukovar, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama k.č. br. 4875, 4874, 4873, 4483/1, 4482, 4483/30, 7211/5, 4938/1, 7208, 4931, 4918/2, 4918/1, 4879/10, 7137 k.o. Vukovar koje neposredno graniče sa nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

-Građevina: Građenje građevine javne i društvene namjene – nadstrešnica tribine za održavanje sata mira učenicima osnovnih škola u sklopu „Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar", 2. skupine na građevnoj čestici k.č. br. 4483/2 k.o. Vukovar (Vukovar, Ive Tijardovića)
-Investitor: Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar", Ive Tijardovića 60, Vukovar
-Glavni projekt:" Leko – biro" d.o.o., M. Budaka 1, Slavonski Brod, Zajednička oznaka projekta: MC/94-2015, rujan 2015.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, ured br. 14 - 1. kat, dana 12. lipnja 2017. godine (ponedjeljak) u vremenu od 9,00 - 11,00 sati.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OBAVLJANJE
UPRAVNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
Goran Banov, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravnog tijela,
2. Mrežna stranica,
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
4. U spis, ovdje.

 

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu