Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje Uređaja za pročiščavanje otpadnih voda Sotin

KLASA: UP/I-361-03/17-01/018
URBROJ: 2196/01-2-17-04
Vukovar, 13.06.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
- dostavlja se

I. Pozivaju se investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na nekretninama k.č. br. 1460/23, 1460/22 i 1460/16 k.o. Sotin, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

-Građevina: Građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Sotin - Uređaj za pročiščavanje otpadnih voda Sotin, 2. skupine, na građevnim česticama k.č. br. 1460/23, 1460/22 i 1460/16 k.o. Sotin
-Investitor: Vodovod grada Vukovara d.o.o., Jana Bate 4, Vukovar
-Glavni projekt: Orion projekt d.o.o., Josipa Kozarca 28, Vinkovci, Zajednička oznaka projekta: 64/15, lipanj 2016.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, ured br. 14 - 1. kat, dana 23. lipnja 2017. godine (petak) u vremenu od 9,00 - 11,00 sati.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK
ZA OBAVLJANJE UPRAVNIH POSLOVA
PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
Goran Banov, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravnog tijela,
2. Mrežna stranica,
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
4. U spis, ovdje.

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu