Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje kanalizacije u ulici Petri skela u Vukovaru

KLASA: UP/I-361-03/17-01/016
URBROJ: 2196/01-2-17-04
Vukovar, 13.06.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
- dostavlja se

I. Pozivaju se investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči sa nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

- građenje kanalizacije u ulici Petri skela u Vukovaru, građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 6724/1, 6908, 6843, 6837, 6849, 4039, 4040/14, 4040/16, 7206/2, 4040/1, 4047/3, 4047/4, 4047/19, 4047/8, 4047/14, 4047/16, 6857, 6811 i 6834 k.o. Vukovar (Vukovar, Petri skela).

Investitor je Vodovod grada Vukovara d.o.o., Jana Bate 4, Vukovar. Glavni projekt ZOP: HP_Z-58, Osijek, prosinac 2016., Hidro plus d.o.o., Reisnerova 115, Osijek.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, ured br. 14 - 1. kat, dana 23. lipnja 2017. godine (petak) u vremenu od 11,30 - 13,30 sati.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK
ZA OBAVLJANJE UPRAVNIH POSLOVA
PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
Goran Banov, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravnog tijela,
2. Mrežna stranica,
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
4. U spis, ovdje.

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu