Natječaj za davanje u zakup dijela prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

Temeljem članka 19. stavka 1. točke 15. Statuta Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar", URBROJ: 02/16, Upravno vijeće Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar" raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup dijela prostora za obavljanje
ugostiteljske djelatnosti

 

Članak 1.


Raspisuje se natječaj za davanje u privremeni zakup dijela vanjskog prostora objekta Plivalište Vukovar, Rudolfa Perešina 3, koji se sastoji od šanka površine 16,65 m2 te dvije terase ukupne površine 153,65 m2.
Prostor je namijenjen isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
Zakupnik je dužan aktivnosti u prostoru koji se daje u zakup prilagoditi programima i kućnom redu Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar". Radno vrijeme bit će regulirano ugovorom.

Članak 2.


Početna cijena mjesečnog zakupa dijela prostora utvrđuje se u iznosu od 2.000,00 kuna.
Zakupnina ne sadrži zakonom propisane poreze koje je dužan preuzeti zakupnik.
Režijski troškovi uračunati su u zakupninu.

Članak 3.


Prostor iz članka 1. ovog Natječaja daju se u zakup za vrijeme trajanja ljetne sezone, odnosno do 30. rujna 2017. godine.

Članak 4.


Javna ustanova će zakupniku omogućiti priključenje na odgovarajući električni i vodovodni priključak.
Zakupnik je obvezan pribaviti rješenje nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i druge dozvole pribavljene od nadležnih tijela potrebne za obavljanje navedene djelatnosti.

Članak 5.


Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju:
- fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,
- strani državljani kojima je izdana poslovna dozvola,
- pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i
- inozemne pravne osobe koje su u Republici Hrvatskoj osnovale podružnicu,
ako su registrirani za obavljanje predviđene djelatnosti, pod uvjetom da nemaju nepodmirenu dospjelu obvezu prema Gradu Vukovaru, osim ako je posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i fizička ili pravna osoba se pridržava rokova plaćanja.

Članak 6.


Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji ukoliko ispunjavanju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Članak 7.


Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 30% od početnog iznosa mjesečne zakupnine.
Jamčevina se uplaćuje na IBAN Javne ustanove 9424020061100799635, model 00, opis plaćanja: uplata jamčevine za ozbiljnost ponude.
Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena će se jamčevina vratiti odmah po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, a najpovoljnijem ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Članak 8.


Pisana ponuda mora sadržavati:
1. ime i prezime, OIB, prebivalište, odnosno naziv i sjedište ponuditelja,
2. naznaku poslovnog prostora koji se daje u zakup,
3. presliku obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno presliku poslovne dozvole ako je ponuditelj stranac,
4. brojkama i slovima točno ispisan ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,
5. dokaz o uplati jamčevine,
6. BON 2 za pravne osobe,
7. potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne samouprave, ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i osoba se pridržava rokova plaćanja (uvjerenje Porezne uprave i uvjerenje Upravnog odjela za financije i proračun Grada Vukovara)
8. IBAN ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj,
9. dokaz da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koju namjerava obavljati,
10. potvrda nadležnog tijela ukoliko se ponuditelj poziva na prednost sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Članak 9.


Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara
„Sportski objekti Vukovar"
Trg Dražena Petrovića 2, 32010 Vukovar
s naznakom "Ponuda za zakup dijela prostora – ne otvarati"

Rok za dostavljanje ponuda je 8 dana od dana objave Natječaja na web stranici Grada Vukovara i Javne ustanove „Sportski uvjeti Vukovar".
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Članak 10.


Javno otvaranje ponuda održat će se u srijedu 28. lipnja 2017. godine u prostorijama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar, s početkom u 12:00 sati.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika.
Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Članak 11.


Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.
U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude jednaku zakupninu, usmenim nadmetanjem između tih ponuditelja utvrdit će se najpovoljnija ponuda.
Javna ustanova zadržava pravo poništenja ovog natječaja kao i pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.


Članak 12.


Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Članak 13.


Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj ne sklopi ugovor u predviđenom roku, gubi pravo na povrat jamčevine.

Članak 14.


Najpovoljniji ponuditelj dužan je prije potpisa Ugovora o zakupu uplatiti novčani iznos u visini jedne (1) mjesečne zakupnine, kao osiguranje urednog ispunjenja ugovora.
Uplaćeni novčani iznos bit će vraćen ponuditelju po isteku sklopljenog ugovora, ukoliko isti prostor vrati u stanju kojem ga je primio.
U slučaju neispunjenja navedene obveze, držat će se da je najpovoljniji ponuditelj odustao od potpisa Ugovora o zakupu, te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Članak 15.


Ovaj Natječaj objaviti će se na web stranici Grada Vukovara i Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar".
Prostor je moguće pogledati 19., 20. i 21. lipnja u vremenu od 10:00 do 16:00 sati, uz prethodnu najavu na telefon 032/540-430.

URBROJ: 199/2017
Vukovar, 16. lipnja 2017. godine

Predsjednica Upravnog vijeća
dr. sc. Ljiljana Blažević

Tekst natječaja

 

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu