Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje spojne ceste od ulice Gospodarska zona do ulice Priljevo (državna cesta D2) u Vukovaru

KLASA: UP/I-361-03/17-01/033
URBROJ: 2196/01-2-17-02
Vukovar, 28. kolovoza 2017. godine

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
- dostavlja se

I. Pozivaju se investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

- građenje spojne ceste od ulice Gospodarska zona do ulice Priljevo (državna cesta D2) u Vukovaru, građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa,
na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 395/88 k.o. Vukovar i na dijelovima k.č. br. 395/28 k.o. Vukovar i k.č. br. 7131/2 k.o. Vukovar. Investitor je Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, ured br. 14 - 1. kat, dana 08. rujna 2017. godine (petak) u vremenu od 9,00 - 11,00 sati.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK
ZA OBAVLJANJE UPRAVNIH POSLOVA
PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
Goran Banov, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravnog tijela,
2. Mrežna stranica,
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
4. U spis, ovdje.

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu