Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju KB 10(20) kV priključni za MTS 10(20)/0,4 kV "UPOV" u Vukovaru

KLASA: UP/I-350-05/17-01/03
URBROJ: 2196/01-2-17-05
Vukovar, 30. 08. 2017. godine

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
- dostavlja se

Investitor: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije,
HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

I. Pozivaju se podnositelj zahtjeva, vlasnici nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelji drugih stvarnih
prava na toj nekretnini, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s
nekretninom za koju se izdaje lokacijska dozvola, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske
dozvole za:

- izgradnju KB 10(20) kV priključni za MTS 10(20)/0,4 kV „UPOV" u Vukovaru,

na k.č. br. 3991/3, 4000/5, 4000/1, 7068/1, 7068/21 i 7068/22 k.o. Vukovar.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.09.2017. godine (ponedjeljak) u vremenu od 09,00 – 11,00 sati u
Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje
gradskom imovinom Grada Vukovara, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, ured br. 14 – I. kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o
svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OBAVLJANJE UPRAVNIH
POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
Darija Cibula, struč.spec.ing.građ.
DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravnog tijela,
2. Mrežna stranica,
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
4. U spis, ovdje.

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu